ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›

  Kierownik: Dorota Nowak

  Siedziba:

  Rynek 7, pok. 204 i 206

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zwłaszcza:
  a) gospodarowanie i zarządzanie gruntami, lokalami użytkowymi i budynkami komunalnymi,   w zakresie w jakim nie zostało powierzone MTBS lub innym podmiotom, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
   b) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowania wieczyste, użytkowanie i dzierżawę w formie przetargowej oraz sporządzanie ogłoszeń o przetargach i protokołów z ich przeprowadzenia,
   c) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowania wieczyste, użytkowanie i dzierżawę w formie bezprzetargowej oraz sporządzania protokołów rokowań i umów dzierżawy,
   d) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego, w tym: przygotowywanie zarządzeń burmistrza, wykazów i protokołów w tym zakresie,
   e) zbywanie lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców oraz niezamieszkałych lokali w formie przetargowej,
   f) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
   g) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
   h) przygotowywanie dokumentacji w sprawach darowizn nieruchomości, w których jedną ze stron jest  Gmina,
   i) przygotowywanie dokumentacji w sprawach zamiany nieruchomości, w których jedną ze stron jest Gmina,
   j) rezygnacja lub skorzystanie z prawa pierwokupu przysługującego Gminie,
   k) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości gminnych,
   l) prowadzenie rejestru zbycia nieruchomości gminnych,
   ł) prowadzenie ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
   m) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
   n) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
   o) kontrola mienia gminnego oddanego w: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
   p) ustalanie wartości składników mienia gminnego, opłat za korzystanie z tych składników bądź ustalaniem cen,
   r) zlecanie i odbiór robót geodezyjno–kartograficznych,
   s) odszkodowanie za nabycie przez Gminę nieruchomości na mocy art. 98 ustawy,
  2) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
  3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  4) prowadzenie spraw umarzania, odraczania, rozkładania na raty wierzytelności Gminy, które nie podlegają przepisom ustawy Ordynacja podatkowa,
  5) przygotowywanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  6) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej budynkom,
  7) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
  8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, zmianą i znoszeniem nazewnictwa miejscowości,
  9) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta,
  10) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
  11) prowadzenie spaw związanych z wydawaniem oświadczeń dotyczących zgody na dysponowanie działkami gminnymi na cele budowlane,
  12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym związanych z przygotowywaniem opinii w sprawie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej z gruntów rolnych oraz wskazywaniem miejsca jej zagospodarowania,
  13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym m.in. związanych z:
  a) wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  b) ustanowieniem stref ochronnych oraz pomników przyrody,
  c) występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów związanych z ochroną przyrody w zakresie jak wyżej,
  14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony leśnictwa i łowiectwa,
  15) prowadzenie spraw z zakresu geologii,
  16) prowadzenie spraw z zakresu weterynarii,
  17) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz dotyczących współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
  18) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt,
  19) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  20) prowadzenie zbiórki i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy,
  21) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, tj. związanych z:
  a) konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych i zbiorników p. poż. będących własnością Gminy,
  b) współpracą z odpowiednimi służbami w zakresie utrzymania i konserwacji kanałów podstawowych i rzek,
  c) wydawaniem opinii do pozwoleń wodnoprawnych z zakresu gospodarki wodnej,
  22) obsługa organizacyjna sołectw, w tym:
  a) prowadzanie procedury dotyczącej uchwalania lub zmian w statutach sołectw,
  b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem  oraz znoszeniem jednostek pomocniczych Gminy,
  c) organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,
  d) prowadzenie zbioru uchwał organów sołectw,
  e) udzielanie sołectwom wszelkiej pomocy w realizacji ich statutowych zadań,
  23) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
  24) przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  25) prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
  26) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w prowadzeniu spraw związanych ze stratami spowodowanymi suszami i wymarznięciami,
  27) utrzymanie sal wiejskich,
  28) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, w tym ewidencji szczegółowej środków trwałych Gminy i pozostałych środków trwałych – wyposażenia sołectw wraz z naliczaniem umorzeń,
  29) naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług od dzierżawy i najmu mienia komunalnego.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 42

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›