ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny ›
 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›

  Kierownik: Anna Lubaczewska

  Siedziba:

  Rynek 7, pok. 207

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) nadzorowanie inwestycji i remontów kapitalnych realizowanych przez spółki w ramach czynszu dzierżawnego w zakresie:
  a) opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych spółek,
  b) uzgadniania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
  c) współuczestnictwa w przetargach,
  d) opiniowania umów z wykonawcami i dostawcami,
  e) współuczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych,
  f) kontroli realizacji zadania,
  g) współuczestnictwa w rozliczaniu zadania pod względem finansowym i rzeczowym,
  h) współuczestnictwa w przekazywaniu inwestycji w skład majątku Gminy,
  2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tym między innymi:
  a) planowanie gospodarki mieszkaniowej,
  b) prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych Gminy,
  c) zbieranie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych oraz przygotowanie zestawienia do publikacji i udostępniania danych,
  d) wskazywanie osób, z którymi zawarta zostanie umowa najmu,
  e) wyrażanie zgody na zamianę mieszkań komunalnych,
  3) prowadzenie spraw zarządzania drogami gminnymi (w tym wewnętrznymi) i ulicami oraz drogami będącymi w zarządzie Gminy, a zwłaszcza:
  a) wydawanie zezwoleń na:
  - prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  - umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  - lokalizacje zjazdu lub przebudowę zjazdu,
  b) wymierzanie kar pieniężnych za:
  - wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie zjazdu,
  - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
  c) uzgadnianie projektów technicznych budowy zjazdów,
  d) opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
  e) przygotowania projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
  f) bieżące utrzymanie, modernizacja i remonty dróg, ulic, mostów, placów, parkingów i oświetlenia ulicznego oraz tych dróg, które nie mają kategorii drogi gminnej,
  g) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie organizacji ruchu ulicznego,
  h) określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  i) współpraca z zarządcami dróg innymi niż gminne w zakresie bieżącego utrzymania, remontu oświetlenia, utrzymania w czystości i organizacji ruchu,
  4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, a zwłaszcza:
  a) bieżące utrzymanie, remonty sieci kanalizacji deszczowej,
  b) wydawanie warunków, zgód na włączenia do sieci,
  c) obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  d) występowanie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
  5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem wiat przystankowych, a zwłaszcza:
  a) bieżące utrzymanie, remonty wiat,
  b) ustalanie zasad korzystania z wiat przystankowych,
  c) wskazywanie miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych wraz z występowaniem do Rady o jej przyjęcie oraz do odpowiednich zarządców dróg,
  6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego oraz gospodarki odpadami, w tym sprawy związane z:
  a) ochroną środowiska przed odpadami,
  b) zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy,
  c) organizacją systemu odbioru oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  d) współdziałaniem z organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
  e) określaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  f) nadzorem nad eksploatacją składowisk, baz przeładunkowych oraz zajmowanie się likwidacją dzikich wysypisk, a także rekultywacją terenów po gminnych składowiskach komunalnych,
  g) prowadzeniem rejestru działalności regulowanej,
  h) organizowaniem kontroli przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych przez administratorów i gospodarzy obiektów, a także współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, wzywanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa,
  i) wydawaniem decyzji i opinii przewidzianych prawem dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
  j) ochroną powietrza atmosferycznego,
  k) prowadzeniem rejestru umów na odbiór ścieków,
  l) wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
  ł) przygotowywaniem we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obwieszczenia o obowiązkowej deratyzacji,
  m) współuczestniczeniem przy opracowywaniu programu ochrony środowiska,
  n) występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów w zakresie jak wyżej,
  o) usługami świadczonymi przez CZG-12,
  7) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych oraz tych działek, które nie stanowią terenów zielonych, a nie oddanych w zarząd lub administrowanie innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  8) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, nadzorem i administrowaniem nad cmentarzami komunalnymi, a w zakresie objętym porozumieniami z Wojewodą, także cmentarzami wojennymi, w szczególności:
  a) bieżące utrzymanie terenów cmentarzy, remonty infrastruktury,
  b) prowadzenie ewidencji pochowanych na cmentarzu,
  c) rozliczanie przyznanych środków na utrzymanie cmentarzy,
  9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk w tym m.in.:
  a) ustalanie odpłatności za korzystanie z targowiska i wysokości inkasa,
  b) opracowywanie projektu regulaminu targowisk,
  c) bieżące utrzymywanie targowisk,
  10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich, w tym m.in.:
  a) ustalanie odpłatności za korzystanie z szaletu,
  b) bieżące utrzymanie,
  11) prowadzenie spraw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  12) opiniowanie  zmian cen usług świadczonych przez spółki wymagających zatwierdzenie Rady oraz przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał,
  13) prowadzenie spraw dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Gminy, w tym zbiorów akt założycielskich oraz przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń, a także prowadzenie kopii dokumentów dotyczących prezesów tych spółek.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 53

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Wydział Realizacji Inwestycji ›
 • Wydział Rozwoju Gospodarczego ›
 • Wydział Spraw Społecznych ›
 • Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Biuro Rady ›
 • Biuro Prawne ›
 • Audyt Wewnętrzny ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ›