ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›

  Skarbnik: Kamila Anioł-Szymańska

  Siedziba:

  Rynek 7, pok.101,102,103,104

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej, w tym przygotowywanie projektów tych uchwał,
  2) sporządzanie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy,
  3) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową,
  4) przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy,
  5) współdziałanie z poszczególnymi komisjami Rady w zakresie prac związanych z przygotowaniem budżetu, jego realizacją, absolutorium,
  6) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  7) prowadzenie ewidencji podatników w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,
  8) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji,
  9) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie prowadzonych podatków i opłat stanowiących dochód Gminy tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz rozpatrywanie tych wniosków na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa,
  10) rozpatrywanie wniosków stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaconych podatków i opłat stanowiących dochód Gminy,
  11) rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych,
  12) windykacja należności stanowiących dochody budżetu Gminy,
  13) współpraca z komornikiem sądowym i skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych i niepodatkowych Gminy,
  14) organizowanie systemu sporządzania i obiegu dokumentów księgowych,
  15) prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy i Urzędu, w tym księgowości podatkowej,
  16) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  17) organizowanie obsługi kasowej Gminy i Urzędu,
  18) prowadzenie obsługi finansowej funduszu sołeckiego,
  19) prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
  a) naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz innych należnych świadczeń,
  b) wypłatą diet radnym i sołtysom,
  c) rozliczaniem składek ZUS, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz PFRON,
  20) kontrola dokumentów księgowych, umów i porozumień pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa finansowego,
  21) weryfikowanie rozliczeń pod względem formalno-rachunkowym zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
  22) naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży towarów i usług oraz prowadzenie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
  23) rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonywanie zwrotu podatku, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań,
  24) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno – rentowego rolników,
  25) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie realizacji zadań komórki,
  26) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  27) sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  28) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami,
  29) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy,
  30) wystawianie interesantom zaświadczeń o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wobec Gminy oraz zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
  31) wykonywanie, na podstawie upoważnień Burmistrza, kontroli podatkowej.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 59

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›