ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›

  Kierownik: Aleksander Zaćmiński

  Siedziba:

  Rynek 1, pok.303

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  3) zapewnienie fizycznej ochrony budynku Urzędu,
  4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  5) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
  6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7) przeprowadzanie postępowań sprawdzających według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
  8) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
  9) przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  10) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez placówki handlowe i gastronomiczne,
  11) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy,
  12) prowadzenie spraw przewidzianych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym,
  13) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i kwalifikacją wojskową, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej oraz wypłata utraconych zarobków żołnierzom rezerwy, powoływanych na ćwiczenia,
  14) realizacja świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.:
  a) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
  b) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
  c) załączników do planów,
  15) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski  żywiołowej ( tworzenie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego), w tym opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
  16) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
  17) planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze Gminy,
  18) prowadzenie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dokumentów niejawnych:
  a) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
  b) rejestrowanie dokumentów niejawnych,
  c) udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami tajności osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa,
  d) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  e) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w komórkach organizacyjnych Urzędu,
  f) przestrzeganie innych postanowień zawartych w instrukcjach Urzędu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji oznaczonych klauzulami tajności i innych przepisów prawa materialnego obowiązujących w tym zakresie.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 49

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail