ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszono dnia: 2013-06-13 13:01:30

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 201 (prosimy o uprzednie sprawdzenie kompletności wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 304).

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Rynek 1, pok.304

Wymagane Dokumenty

1.     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający określenie:
-         granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
-         zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
-         planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-         charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
2.     Obligatoryjne załączniki do wniosku:
-         dwie kopie (oryginały) mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2:000,
-         graficzne przedstawienie inwestycji w postaci koncepcji architektoniczno-urbanistycznej określającej przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
-         opinie właściwych zarządców sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu celem przyłączenia projektowanej inwestycji, zagwarantowanych w formie umów lub zapewnień,
-         wypis (oryginał) z ewidencji gruntów – pełny dla działki objętej inwestycją,
-         w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-         w przypadku działania przedstawiciela inwestora – pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów w przedmiocie wniosku (notarialnie lub urzędowo poświadczone).
 

Opłaty

  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł (z wyjątkiem inwestycji mieszkaniowych),
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (z wyjątkiem pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Powyższe opłaty skarbowe należy uiścić z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Międzyrzecz nr rachunku: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 lub u inkasentów tut. Urzędu, a potwierdzenia wpłaty za dokonane czynności dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Międzyrzecza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego to działanie o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), tj.:
1)    wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
 1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową;
8)  poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacje na temat przeznaczenia terenu bądź działki można uzyskać w Systemie informacji przestrzennej miasta i gminy Międzyrzecz pod adresem: https://miedzyrzecz.e-geoportal.pl/ 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 50, 51, 52 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-10 22:25:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-13 13:01:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 23:11:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7373 raz(y)