ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 162Drukuj informację Przetarg numer: 162

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 162

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w klatce schodowej A budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 227/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha

Ogłoszono dnia: 2017-10-19 00:00:00 przez Jerzy Iwan

Data przetargu

2017-12-01 09:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00023549/7

Cena wywoławcza

Pierwsza opłata za współużytkowanie
Wieczyste gruntu w udziale 227/10.000 291,75 zł
Cena lokalu 79.055,00 zł
Razem cena wywoławcza 79.346,75 zł

Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

Wysokość wadium 8.000,00 zł
Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia
24 listopada 2017 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).


Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal mieszkalny należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranego lub wszystkich lokali, należy wpłacić wadium na każdy z tych lokali.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.


Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 195/33 o powierzchni 3075 m2 zlokalizowana jest o obrębie 0010 Kęszyca. Działka zabudowana jest V–kondygnacyjnym, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki po byłej bazie wojskowej, tereny leśne, jezioro Kęszyckie. Działka o regularnym i korzystnym kształcie, teren zbliżony do płaskiego. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej. Wyposażona w sieć energetyczną , wodociągową, kanalizacyjną, c.o. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 195/33 położonej w m. Kęszyca Leśna 74 obręb geodezyjny 10–Kęszyca, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Działka podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) – położona jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Nietoperek – kod obszaru PLH080003. Dla ww. działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 8 o pow. 52,72 m2 położony w klatce schodowej A składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na trzecim piętrze (IV kondygnacji) budynku w Kęszycy Leśnej 74. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) dla wszystkich czterech ww. lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.): „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 69 61 lub 95 742 69 77. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Iwan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Lambrych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-19 11:55:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-19 12:02:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-23 14:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony