ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 195Drukuj informację Przetarg numer: 195

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 195

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 0019 Wyszanowo, oznaczonej nr ewid. 79 o pow. 0,1960 ha

Ogłoszono dnia: 2019-05-16 00:00:00 przez Dorota Nowak

Data przetargu

2019-06-19 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202).

Księga wieczysta

GW1M/00020690/9

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza……………………………………………. 35.000,00 zł
Dla przedmiotowej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważności, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium

Wysokość wadium……………………………………………3.500,00 zł
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 14.06.2019 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium.
W tytule przelewu należy podać: „ wadium- działka nr ewid. 79 obręb 0019 Wyszanowo”.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka o nr ewid. 79 o pow. 1960 m² zlokalizowana jest w obrębie 0019 Wyszanowo. Działka stanowi nieuprawiany grunt rolny, przeważający użytek w działce – grunty orne, przeważająca klasa w użytkach – VI. Na gruncie znajdują się pojedyncze zadrzewienia dziko rosnące bez wartości użytkowej. Bezpośrednim sąsiedztwem są grunty rolne oraz w trakcie zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przedmiotowa działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, teren płaski niezagospodarowany, działka nieuzbrojona w sieci techniczne. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. W przeszłości przedmiotowa nieruchomości stanowiła tereny kopalniane. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki o nr ewid. 79 położonej w obrębie geodezyjnym 0019 Wyszanowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. ww. działka znajduje się w strefie produkcji rolnej. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2067 ze zm.). Działka nie podlega również ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. 3. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 5. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 6. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Informacje dodatkowe: 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 42. 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął 02 stycznia 2019 r. 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 5. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 17:28:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 17:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31 19:43:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony