ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 200Drukuj informację Przetarg numer: 200

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 200

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Chłodnej 23 o pow. 0,0190 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, typu kamienicznego

Ogłoszono dnia: 2019-10-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-11-22 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202)

Księga wieczysta

GW1M/00028353/1

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 175.000,00 zł

Wadium

Wysokość wadium:17.500,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 15 listopada 2019 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać:” wadium, przetarg: nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 398/1, ul. Chłodna 23”
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie nr ewid. 398/1 o pow. 190 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz, przy ul. Chłodnej 23. Działka zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym typu kamienicznego z lokalem użytkowym na poziomie parteru. Kształt działki korzystny, prostokątny. Uzbrojenie pełne, działka położona na terenie wysokozurbanizowanym. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, typu kamienicznego, liczne punkty handlowe, bankowe oraz użyteczności publicznej. Odległość do centrum miasta około 200 m. Działka posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej. Opis budynku mieszkalnego: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, murowany. Rok budowy przyjęto na 1900 Liczba kondygnacji – trzy (3). Powierzchnia zabudowy 144,60 m². W budynku znajdują się cztery (4) lokale mieszkalne oraz jeden (1) lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku. Budynek jest w złym stanie technicznym. Liczne pęknięcia ścian. Ściany piwniczne i parteru zawilgocone i zagrzybione. Stolarka okienna i drzwiowa, podłogi oraz tynki zużyte w 100%. Więźba dachowa drewniana częściowo spróchniała. Instalacje wewnętrzne wymagają wymiany. Budynek nieocieplony. Wszystkie elementy konstrukcyjne wymagają całkowitej ich wymiany. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka położona jest w otoczeniu zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Decyzją Nr 8/2010 z dnia 22.01.2010 r. Burmistrz Międzyrzecza ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego na lokal usługowy na terenie działki nr ewid. 398/1 w Międzyrzeczu, przy ul. Chłodnej 23”. Budynek wymaga generalnego remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. W związku z tym, że zbywana nieruchomość gruntowa, zabudowana zlokalizowana jest na terenie zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy Międzyrzecza planowane inwestycje przy ww. obiekcie w zakresie formy architektonicznej będą wymagały uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako budynek mieszkalno-usługowy. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.) dla ww. mieszkalnego.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel.95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-17 11:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-17 12:00:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-18 15:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony