ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 201Drukuj informację Przetarg numer: 201

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 201

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 436/6 obręb 0004 Święty Wojciech, położonej na terenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I

Ogłoszono dnia: 2019-11-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-01-20 10:00:00

Miejsce

Sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00041794/1

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 650.000,00 zł

Wadium

Wadium w wysokości: 65.000,00 zł

Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 436/6 o pow. 8429 m², położona w obrębie geodezyjnym 0004 Święty Wojciech posiada kształt dość regularny, korzystny pod zabudowę, teren na delikatnej skarpie. Uzbrojenie pełne – sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, kanalizacyjna i deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 05 lipca 2012 r. poz. 1335 teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 436/6, obręb 0004 Święty Wojciech, został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. Zgodnie z ww. planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem PU z przeznaczeniem pod tereny zabudowy produkcyjnej, składy i bazy oraz zabudowę usługową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przedmiotowa działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie został dla niej sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie jest położona w strefie ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dziale III księgi wieczystej nr GW1M/00041794/1 prowadzonej miedzy innymi dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 436/6, obręb 0004 Święty Wojciech wpisane jest ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii w zakresie określonym w załączniku nr 4 do decyzji Wojewody Lubuskiego nr 19/2012 (IB.II.7820.19.2012.AANT) z dnia 23 grudnia 2013 r. – działki ewidencyjne o numerach 427/22, 287/6, 436/3, 436/4. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nabywca działki przed przystąpieniem do realizacji inwestycji musi uzyskać decyzję Starosty Międzyrzeckiego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.). Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6942.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 11:47:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 11:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:52:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony