ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 213Drukuj informację Przetarg numer: 213

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 213

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/76, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Sybiraka o pow. 0,1217 ha w II przetargu ustnym nieograniczonym.

Ogłoszono dnia: 2020-03-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-04-20 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 125.000,00 zł

Wadium

wysokość wadium: 12.500,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 10 kwietnia 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości osobno. W tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 675/76 o pow. 0,1217 ha, posiada kształt prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na dzień wyceny gruntowej, nieurządzonej (działka drogowa, wydzielona geodezyjnie – własność Gminy Międzyrzecz) – ul. Sybiraka. Teren płaski, niezagospodarowany, nieuzbrojony, niezabudowany i nieogrodzony. Uzbrojenie pełne w pasie drogowym ul. Sybiraka – sieć energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Przeznaczenie w mpzp:teren działki nr ewid. 675/76 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz przy ul. Sybiraka w Międzyrzeczu, objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz „Osiedle nad Obrą” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr XXV/247/05 z dnia 29 marca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 34, poz. 764 z dnia 24 czerwca 2005 r. Zgodnie z planem teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem 14MN z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne nr 69 znane z badań AZP 51-15/17. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak i również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedmiotową nieruchomość odbył się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1. Informacje na temat przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony