ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 217Drukuj informację Przetarg numer: 217

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 217

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 58/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0219 ha.

Ogłoszono dnia: 2020-05-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-06-16 10:45:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202)

Księga wieczysta

GW1M/00020059/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 14.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 1.400,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 BGŻ PNB PARIBAS S.A. do dnia 10 czerwca 2020 r.
W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 58/12 obręb 0001 Międzyrzecz”.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Działka nr ewid. 58/13 o pow. 219 m² zlokalizowana jest w obrębie 0001 Międzyrzecz gmina Międzyrzecz, działka niezabudowana. Kształt dość regularny, teren mocno nierówny, zapadliska i usypy ziemi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak dojazdu w związku z położeniem na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i wielorodzinna. Brak uzbrojenia. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 58/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona jest w otoczeniu zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r. decyzją 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich z działką nr ewid. 58/13, tj. właścicieli działek nr ewid. 187, 58/11, położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz. Do dnia 10 czerwca 2020 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria: właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 58/13, tj. właściciele działek 187, 58/11 złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej oraz wniesienie wadium. Do dnia 15 czerwca 2020 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490). 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6942. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) upłynął 26 marca 2020 r. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 8. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-13 13:00:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-13 13:00:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-13 13:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
78 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony