ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 226Drukuj informację Przetarg numer: 226

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 226

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz, z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla auta osobowego.

Ogłoszono dnia: 2020-08-20 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-09-24 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00021302/0

Cena wywoławcza

Wywoławcza stawka netto za dzierżawę 1m² w zł: 10,84 zł

Wadium

kwota wadium: 40,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18 września 2020 r. wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki, która jest przedmiotem przetargu, oraz nazwisko i imię osoby lub nazwę firmy przystępującej do przetargu.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu.

Opis

Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 436 o pow. 0,1723 ha, której część o pow. 15 m² przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat pod miejsce postojowe dla samochodu osobowego zlokalizowana jest przy ul. Bolesława Prusa, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 436, położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz, ul. Bolesława Prusa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym starcił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytku pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zagospodarowania: Części nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia pod miejsce postojowe dla samochodu osobowego Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe: Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy i uchylanie się od jej zawarcia powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. W przypadku gdy do przetargu przystępuje jeden z małżonków i małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej należy przedstawić zgodę małżonka na uczestnictwo w przetargu. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 10% wywoławczej stawki netto za dzierżawę 1m², w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. Najwyższa cena netto 1m² powierzchni nieruchomości uzyskana w przetargu stanowi podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Czynsz roczny, ustalony w ww. sposób, podlega wpłacie z góry do końca I kwartału każdego roku na rachunek wskazany w umowie. Gmina Międzyrzecz zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego. Wzrost cen następować będzie w okresach rocznych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-20 12:05:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-20 12:06:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 12:06:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony