ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 237Drukuj informację Przetarg numer: 237

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 237

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg pisemny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Chłodnej 23 o pow. 0,0190 ha.

Ogłoszono dnia: 2020-11-16 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-12-18 10:30:00

Miejsce

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 ( budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00028353/1

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 185.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 19.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 14 grudnia 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać:” wadium, przetarg: nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 398/1, ul. Chłodnej 23”
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

1. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie nr ewid. 398/1 o pow. 190 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz, przy ul. Chłodnej 23. Działka zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym, typu kamienicznego o powierzchni użytkowej 321,62 m². Kształt nieruchomości korzystny, prostokątny. Teren z delikatną skarpą przy granicy północnej. Uzbrojenie pełne, działka położona na terenach wysoko zurbanizowanych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Chłodnej. 2. Opis budynku mieszkalnego: Budynek trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej - murowany o powierzchni zabudowy 144,60 m² i powierzchni użytkowej 321,62 m². Składa się z 4 lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku. Stan techniczny budynku określa się jako zły. 3. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Decyzją Nr 8/2010 z dnia 22.01.2010 r. Burmistrz Międzyrzecza ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego na lokal usługowy na terenie działki nr ewid, 398/1 w Międzyrzeczu przy ul. Chłodnej 23”. 4. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako budynek mieszkalno-usługowy. 5. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.) dla ww. budynku mieszkalnego. Budynek wymaga generalnego remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. W związku z tym, że zbywana nieruchomość gruntowa, zabudowana zlokalizowana jest na terenie zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy Międzyrzecza planowane inwestycje przy ww. obiekcie w zakresie formy architektonicznej będą wymagały uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Informacje dodatkowe

I. Termin i miejsca składania pisemnych ofert: Pisemne oferty na zakup nieruchomości w zaklejonych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewid. nr 398/1, ul. Chłodna 23” prosimy składać w tut. Urzędzie ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz do dnia 15 grudnia 2020 r. II. Oferta powinna zwierać: - Imię, nazwisko/nazwa firmy, adres oferenta/adres siedziby firmy, PESEL/NIP, adres e-mail, - Data sporządzenia oferty, -Zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia; -Oferowaną cenę brutto – oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o 1%, - Dokumenty charakteryzujące oferenta: •kserokopia stosownego dokumentu rejestracyjnego w przypadku gdy oferentem nie jest osoba fizyczna; •pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika; - Kopia dowodu wniesienia wadium. III. Warunki uczestnictwa w przetargu: - Złożenie pisemnej oferty, - Wniesienie wadium w określonym terminie i określonej w ogłoszeniu kwocie. IV. Informacje dodatkowe: 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie tj. 1% ceny wywoławczej. 2. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 3. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, zamieszczone w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 5. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 42.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-16 13:07:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-16 13:11:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 13:11:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony