ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 238Drukuj informację Przetarg numer: 238

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 238

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg pisemny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu o pow. 0,1649 ha.

Ogłoszono dnia: 2020-11-18 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-01-28 10:00:00

Miejsce

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00026115/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 862.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 87.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 25 stycznia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać „wadium przetarg: sprzedaż udziałów Gminy wynoszących 1590/300 w działce nr 138”.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 138, położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym, oznaczona ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, położona przy ul. Piastowskiej 24. Dostęp do drogi publicznej, ul. Piastowskiej – dojazd do działki drogą asfaltową. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. Kształt działki regularny, prostokątny, teren w miarę płaski, nieogrodzony. Uzbrojenie pełne – sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza oraz sieć telekomunikacyjna. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako budynek handlowy. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

I. Termin i miejsce składania ofert: Pisemne oferty na zakup nieruchomości w zaklejonych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości o nr ewid. 138, ul. Piastowska” prosimy składać na adres Urzędu Miejskiego w Miedzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, do dnia 25 stycznia 2021 r. II. Oferta powinna zawierać: - Imię i nazwisko/nazwa firmy, adres oferenta/siedziba firmy, PESEL/NIP, adres email, - Data sporządzenia oferty, - Zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia, - Oferowana cena brutto – oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o 1%, - Dokumenty charakteryzujące oferenta: •Kserokopia stosownego dokumentu rejestracyjnego w przypadku gdy oferentem nie jest osoba fizyczna, •Pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, - Kopia dowodu wniesienia wadium. III. Warunki uczestnictwa w przetargu: - Złożenie pisemnej oferty, - Wniesienie wadium w określonym terminie i określonej kwocie. IV Informacje dodatkowe: 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie tj. 1% ceny wywoławczej 2. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 3. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, opublikowane w prasie ogólnopolskiej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz 4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 5. Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 138 odbył się w dniu 02 września 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 6. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-18 12:23:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-18 12:25:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18 12:25:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony