ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 242Drukuj informację Przetarg numer: 242

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 242

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomość gminna, w której skład wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/116 o pow. 0,4819 ha oraz 675/126 o pow. 0,0156 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz.

Ogłoszono dnia: 2020-11-30 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-02-09 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 640.000,00 zł

Wadium

Kwota wadium: 64.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr:
06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 04 lutego 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz, a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Przeznaczenie w mpzp: Nieruchomości gminne, w której skład wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/116 oraz 675/126 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/190/09 z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedle nad Obrą” i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. poz. 651. Zgodnie z planem przedmiotowe działki oznaczone są symbolem MW2 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy wielorodzinnej. Działki nie są objęte ochroną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie został sporządzony dla nich gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Działki nie są objęte ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Nie została wydana dla nich decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opis nieruchomości: Nieruchomość gminna, w której skład wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/116 o pow. 0,4819 ha oraz 675/126 o pow. 0,0156 ha, położona jest w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz Sąsiedztwo i otoczenie stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny rolne. Posiada dostęp do utwardzonej ulicy Długiej. Kształt działki oznaczonej ewidencyjnie nr 675/116 regularny, prostokątny, teren w miarę plaski, nieogrodzony. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 675/126 o kształcie nieregularnym, prostokątnym, wąskim i nieogrodzonym. Uzbrojenie w pasie drogowym ul. Długiej w odległości około 100 m – sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna oraz wodociąg. Sposób zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Nabywca działki przed przystąpieniem do realizacji inwestycji musi uzyskać decyzję Starosty Międzyrzeckiego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.). 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 15:10:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 15:11:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 08:13:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony