ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 244Drukuj informację Przetarg numer: 244

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 244

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/39 o pow. 0,0996 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz.

Ogłoszono dnia: 2020-12-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-02-02 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00022003/1

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 126.500,00 zł

Wadium

kwota wadium: 13.000,00 zł

1. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 27 stycznia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
2. Aby uczestniczyć w przetargu, należy wpłacić wadium a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
3. Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
6. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Uchylenie się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz, a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 799/39 o pow. 996 m², położona przy ul. Jacka Malczewskiego, posiada kształt regularny. Teren w miarę płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony. Dostęp do drogi publicznej gminnej, dojazd ul. Jacka Malczewskiego. Uzbrojenie pełne w pasie drogowym ul. Jacka Malczewskiego – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć elektroenergetyczna, wodociąg i sieć gazowa. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 799/39, obręb 0002 Międzyrzecz, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz, sporządzonym na mocy uchwały Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. W ww. planie przedmiotowa działka znajduje się w strefie MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej. Działka położona jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 13:18:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 13:19:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10 08:59:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony