ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 245Drukuj informację Przetarg numer: 245

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 245

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Lipowej 1, obręb 0002 Międzyrzecz, posadowionego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 370/17 o pow. 0,0096 ha wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku w wysokości 21/100.

Ogłoszono dnia: 2020-12-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-02-02 12:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00029862/9

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 60.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 6.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 27 stycznia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy oraz nazwisko i imię osoby biorącej udział w przetargu.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Lokal niemieszkalny nr 2 o pow. 32,10 m², składający się z: jednego (1) pomieszczenia, położonego na parterze budynku przy ul. Lipowej 1. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Budynek mieszkalny o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Wykonanych w technice tradycyjnej – murowany. Rok budowy – 1875. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową oraz gazową. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w centrum miasta Międzyrzecz, w obszarze zabudowy pierzejowej wielorodzinnej. Posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd ulicą utwardzoną kamieniem. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Ratusz, kościół, zabudowa handlowo-usługowa, zamek. Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, zabudowany po obrysie działki budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem niemieszkalnym na parterze. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa oraz sieć elektroenergetyczna. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 370/17, położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. wnioskowana działka znajduje się w strefie środmiejskiej. Działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1975 r. działka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Nie została również wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 213) dla ww. budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 14:08:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 14:11:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10 09:01:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony