ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 251Drukuj informację Przetarg numer: 251

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 251

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/75, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Sybiraka o pow. 0,1141 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-03-04 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-04-07 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 147.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 15.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 kwietnia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium osobno na każdą z tych nieruchomości a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 675/75 o pow. 1141 m², położona przy ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz, w funkcjonalnej części miasta w kompleksie działek budowlanych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą z ażurowej kostki brukowej. W sąsiedztwie i otoczeniu nowsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, kompleks działek budowlanych pod MN, sklep wielkopowierzchniowy, zabudowa usługowo-handlowa. Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony. Uzbrojenie: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, w odległości około 100 m sieć gazowa. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki o nr ewid. 675/75 położonej przy ul. Sybiraka w obrębie 0001 Międzyrzecz, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz, sporządzonym na mocy uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXV/247/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. W ww. planie przedmiotowa działka znajduje się w strefie 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na wnioskowanej działce znajduje się stanowisko archeologiczne st. 69 AZP 51-15/17. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 10:45:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 10:46:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14 08:54:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony