ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 254Drukuj informację Przetarg numer: 254

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 254

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr ewid. 386/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0687 ha

Ogłoszono dnia: 2021-03-04 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-04-13 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00041520/0

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 38.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 4.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: czterech tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 PNB PARIBAS S.A. do dnia 08 kwietnia 2021 r.
W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 386/2 obręb 0001 Międzyrzecz”.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 386/2 o pow. 687 m² zlokalizowana jest w obrębie 0001 Międzyrzecz gmina Międzyrzecz. Działka położona jest w funkcjonalnej części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Brak dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie i otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa przemysłowa, hotel oraz tory kolejowe. Kształt działki nieregularny, trójkątny, teren w miarę płaski, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenia brak. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewidencyjnie nr 386/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. Działka nie podlega ochronie w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) upłynął 23 lutego 2021 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich z działką nr ewid. 386/2, tj. właścicieli działek nr ewid. 385, 386/1 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: Do dnia 08 kwietnia 2021 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria: właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 386/2, tj. właściciele działek nr 385 oraz nr 386/1, złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej oraz wniesienie wadium. Do dnia 09 kwietnia 2021 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 11:21:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 11:23:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19 15:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony