ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 256Drukuj informację Przetarg numer: 256

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 256

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-03-22 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-04-27 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00022842/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 66.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 7.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 22 kwietnia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać: „wadium, przetarg, lokal mieszkalny nr 3 ul. Młyńska 5”.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis lokalu: Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 45,85 m², składający się z: trzech (3) pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki położonych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Młyńskiej 5. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewid. nr 392/1 o pow. 164 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Młyńskiej 5. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym. Działka posiada kształt dość regularny, foremnego wieloboku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi śródmiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-gospodarcza, punkty handlowe, usługowe, bankowe oraz skwery zieleni. Posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie pełne – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 392/1, położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. wnioskowana działka znajduje się w strefie śródmiejskiej. Działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1975 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Nieruchomość budynkowa nr 5 położona na tej działce znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Nie została również wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 213) dla ww. budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.” Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Drugi przetarg odbył się w dniu 04 marca 2021 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może odbyć się bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie tj. 1% ceny wywoławczej. 2. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 3. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, zamieszczono je również w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych : www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 4. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 5. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 część jawna przetargu odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 6. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 7. Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-22 13:57:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-22 13:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22 14:31:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony