ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 259Drukuj informację Przetarg numer: 259

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 259

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/120, obręb 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,3845 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-05-24 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-07-07 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 370.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 37.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 02 lipca 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium osobno na każdą z tych nieruchomości a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 675/120 o pow. 3845 m², położona przy ul. Żołnierskiej, obręb 0001 Międzyrzecz stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, nieutwardzony, bez utrudnień na gruncie tj. gruzowiska, zadrzewienia czy naziemne urządzenia sieci technicznych. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/104 – ul. Żołnierska utwardzonej betonową kostką pol-bruk – brak urządzonego zjazdu. Teren nieuzbrojony ze swobodnym dostępem do podstawowych sieci technicznych, tj. sieć energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej przebiegających w działkach drogowych. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz, w strefie intensywnego rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty niezabudowane przeznaczone w MPZP pod budowę usługową oraz mieszkalną jednorodzinną, po drugiej stronie ulicy Poznańskiej rozciągają się zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki nr ewid. 675/120 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz przy ul. Żołnierskiej objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/190/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedle nad Obrą”. Zgodnie z ww. planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie usługowej. Działka nie jest położona w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Osoby reprezentujące na przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa z którego wynika ich umocowanie prawne do działania. 5. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 8. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-24 14:31:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-24 14:41:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15 12:42:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony