ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 261Drukuj informację Przetarg numer: 261

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 261

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie m. Międzyrzecz przy ul. Konstytucji 3 Maja oznaczonej ewidencyjnie nr 330/4, obręb 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0147 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-07-27 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-09-08 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00020092/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 13.000,00 zł.

Wadium

kwota wadium: 2.000,00 zł.

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr:
06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 03 września 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz, a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 330/4 o powierzchni 147 m². działka stanowi nieutwardzony, częściowo wyjeżdżony teren wykorzystywany jako dojazd do zabudowań mieszkalnych oraz handlowo-usługowych znajdujących się w II linii ul. Konstytucji 3 Maja, pozostała część działki porośnięta trawą, wzdłuż północnej granicy w granicach działki znajduje się ławka. Obszar działki nieogrodzony. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu płaska. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konstytucji 3 Maja, wjazd urządzony z drogi gminnej, wewnętrznej gruntowej – działka oznaczona ewidencyjnie nr 332/31. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, market Mrówka wraz z myjnią samochodową, market spożywczy. Przeznaczenie w mpzp: Nieruchomość gminna oznaczona ewidencyjnie nr 330/4 położona w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz – przy ul. Konstytucji 3 Maja, nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie peryferyjnej. Szczegółowe zapisy dla strefy peryferyjnej w studium brzmią: „Strefa o charakterze mieszanym, typowa dla terenów o funkcji nieustalonej, często wymagających przekształceń. Cechuje się zróżnicowaną intensywnością zabudowy oraz znacznym potencjałem inwestycyjnym. Ze względu na możliwość rozwoju w różnych kierunkach zapisy dla tej strefy mają wyłącznie charakter dopuszczeni. Dopuszcza się:  lokalizację zabudowy mieszkaniowej,  lokalizację zabudowy usługowej,  lokalizację zabudowy produkcyjnej.” Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe: 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz oraz www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-27 13:27:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-27 13:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 09:06:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony