ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 263Drukuj informację Przetarg numer: 263

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 263

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 686/10 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz o pow. 0,0584 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-09-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-10-29 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00019927/0

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 52.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 6.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 PNB PARIBAS S.A. do dnia 25 października 2021 r.
W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 686/10 obręb 0002 Międzyrzecz”.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 686/10 o pow. 584 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz gmina Międzyrzecz. Działka położona jest w funkcjonalnej części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ogródków działkowych. Brak dostępu do drogi publicznej. Kształt działki regularny, prostokątny, teren płaski. Uzbrojenia w działce sąsiedniej: sieć kanalizacji sanitarnej, wodociąg, sieć elektroenergetyczna, w odległości 40 m sieć gazowa. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 686/10 położonej w obrębie geodezyjnym 0002, przy ul. Mieszka I nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/2021 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie jest objęta formami ochrony przewidzianymi ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.). Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: Do dnia 25 października 2021 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: 1. właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 686/10, tj. właściciele działek oznaczonych ewidencyjnie nr 690, 686/4, 686/11, 687/2, 687/5, 687/4, obręb 0002 Międzyrzecz 2. złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej 3. wniesienie wadium w podanej niżej kwocie. Do dnia 27 października 2021 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) upłynął 31 sierpnia 2021 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-17 09:27:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-17 09:37:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17 09:37:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony