ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 264Drukuj informację Przetarg numer: 264

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 264

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 30 przy ul. Winnica, obręb 0002 Międzyrzecz, posadowionego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 257/1 o pow. 0,0594 ha wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku w wysokości 146/1000.

Ogłoszono dnia: 2021-10-04 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-11-09 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00020099/6

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 140.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 14.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 04 listopada 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium a w tytule przelewu należy podać: „wadium, lokal nr 2 ul. Winnica 30 Międzyrzecz”.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis budynku i lokalu: Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 36,09 m², składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Winnica 30. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,10 m². Stan techniczny i standard wykończenia określa się jako niekorzystny. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Z lokalem po wyodrębnieniu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej stanowiący grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wynoszący 146/1000. Budynek mieszkalny posiadający 2 kondygnacje nadziemne, użytkowe poddasze oraz 1 kondygnację podziemną w zabudowie wolnostojącej, wyposażony w sieć energii elektrycznej, wodną, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Budynek całkowicie podpiwniczony, oddany do użytkowania w 1962 r. Wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, stropy żelbetowe, ściany zewnętrzne nieocieplone, dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Opis działki: Działka gruntu pod budynkiem oznaczona ewidencyjnie nr 257/1 o pow. 594 m² posiada kształt nieregularny, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Winnica o nawierzchni asfaltowej. Niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze budynku mieszkalnego, przed frontową stroną budynku znajduje się pas zieleni zorganizowanej, natomiast od północy znajduje się budynek gospodarczy. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 257/1 położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwała Nr XXVI/231/2020 z dnia 27 października 2020 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy jednorodzinnej. Działka położona jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno- krajobrazowy m. Międzyrzecz wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. Z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada dla budynku mieszkalnego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 213). Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.” Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe: 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 10:40:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 10:46:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17 08:55:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony