ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 266Drukuj informację Przetarg numer: 266

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 266

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 404/7, 404/28, 404/30 o pow. 0,0209 ha

Ogłoszono dnia: 2021-10-11 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-11-23 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00027018/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 160.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 16.000,00 zł

Aby uczestniczyć w przetargu dotyczącym sprzedaży lokalu mieszkalnego należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 18 listopada 2021 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku – „Chłodna 5/5– lokal mieszkalny” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 5 o pow. 44,34 m2, składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni bez okna do której jest wejście z klatki schodowej, łazienki i przedpokoju położony na poddaszu w budynku o numerze porządkowym 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu. Opis nieruchomości: Działki oznaczone ewidencyjnie numerami 404/7, 404/28, 404/30 o łącznej powierzchni 209 m2 zlokalizowane są w Międzyrzeczu przy ul. Chłodnej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz. Przedmiotowe działki tworzą kompleks o nieregularnym kształcie i są niemal całkowicie zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Chłodnej utwardzonej kostką betonową pol-bruk. Lokal znajduje się w budynku jednoklatkowym, posiada 2,5 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną, wyposażony w sieć energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek jest całkowicie podpiwniczony oddany do użytkowania w 1909 r., konstrukcja tradycyjna, stropy drewniane, ściany zewnętrzne nieocieplone, dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. W budynku wyodrębniono 4 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 44,34 m2 znajduje się na poddaszu, stan techniczny i standard wykończenia lokalu ocenia się jako przeciętny. Okna PCV, w łazience okno drewniane dachowe, drzwi wewnętrzne płycinowe, drzwi wejściowe drewniane. Lokal ogrzewany dzięki piecom kaflowym CW pozyskiwana za pomocą przepływowego podgrzewacza elektrycznego. Przeznaczenie w mpzp: Tereny działek nr ewid.404/7, 404/28 i 404/30 położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie śródmiejskiej. Działka położona jest w granicy zabytku jakim jest zespół urbanistyczno–krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2117/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działek nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działki znajdują się w granicach stanowiska archeologicznego st.1c, AZP 51-15-134, którym jest miasto lokacyjne z okresu średniowiecza i nowożytności, znajdujące się wojewódzkiej ewidencji zabytków. W zbiorach archiwum Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego będąca dowodem na istnienie stanowiska archeologicznego i pozwalająca określić jego lokalizację w miejscu planowanej inwestycji. Przedmiotowe stanowisko zostało przeznaczone do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniające wymogi art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 75 poz.474). Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) dla ww. lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby covid – 19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 61. 8. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz a przetarg czyni niebyłym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-11 11:32:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-11 11:44:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 09:48:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony