ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 267Drukuj informację Przetarg numer: 267

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 267

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 47a przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.508/3 o pow. 0,0109 ha

Ogłoszono dnia: 2021-10-11 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-11-23 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00022335/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 25.184,50 zł

Wadium

kwota wadium: 2.500,00 zł

Aby uczestniczyć w przetargu dotyczącym sprzedaży lokalu niemieszkalnego należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 18 listopada 2021 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku – „Mieszka I 47a – lokal niemieszkalny nr 5” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 5 o pow. 18 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 47a. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 508/3 o powierzchni 109 m2 zlokalizowana jest przy. ul. Mieszka I w Międzyrzeczu w obrębie 0001 Międzyrzecz. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, w pełni zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z garażami na pierwszej kondygnacji, posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna, handlowo-usługowa oraz przedszkole niepubliczne. Lokal niemieszkalny (garaż) znajduje się w budynku mieszkalnym posiadającym 3 kondygnacje nadziemne. Budynek oddany do użytkowania w 1935 r, konstrukcja tradycyjna, stropy drewniane, ściany zewnętrzne częściowo ocieplone, dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe drewniane, wrota garażowe dwuskrzydłowe drewniane. Na parterze budynku znajdują się 4 garaże a na pozostałych dwóch kondygnacjach dwa lokale mieszkalne. Lokal niemieszkalny – garaż nr 5 o powierzchni użytkowej 18 m2 składa się z 1 pomieszczenia garażowego. Stan techniczny i standard wykończenia lokalu ocenia się jako przeciętny. Brak instalacji w lokalu, posadzka betonowa, ściany tynkowane, wrota garażowe dwuskrzydłowe drewniane. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki nr ewid. 508/3 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona jest w granicy zabytku jakim jest zespół urbanistyczno–krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2117/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) dla ww. lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

III. Informacje dodatkowe 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby covid – 19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 61. 8. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz a przetarg czyni niebyłym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-11 12:06:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-11 12:14:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 09:51:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony