ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 269Drukuj informację Przetarg numer: 269

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 269

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 427/82 położonej w obrębie geodezyjnym 0004 Święty Wojciech o pow. 0,3415 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-11-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-12-22 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00041794/1

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 300.000,00 zł.

Wadium

kwota wadium: 30.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 PNB PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 17 grudnia 2021 r.
W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 427/82 obręb 0004 Święty Wojciech”.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr 427/82 o pow. 3415 m² stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi dzikorosnącymi drzewami bez wartości użytkowej. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej utwardzonej betonową kostką pol-bruk – działka oznaczona ewidencyjnie nr 427/96, ul. Zakaszewskiego. Teren działki nieuzbrojony w sieci techniczne – w granicach działki drogowej oznaczonej ewidencyjnie 427/96 przebiegają podstawowe sieci tj. wodna, kanalizacyjna, gazowa, energii elektrycznej i telekomunikacyjna. Działka zlokalizowana jest na granicy z m. Międzyrzecz w obszarze Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny. Przeznaczenie w mpzp: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 427/82, położona w obrębie geodezyjnym 0004 Święty Wojciech została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”. zgodnie z ww. planem działka oznaczona jest P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny z dopuszczeniem lokalizacji dróg wewnętrznych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie produkcyjnej. Działka zlokalizowana jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Biorąc pod uwagę kształt działki, przebieg jej granic, powierzchnię oraz położenie nie nadaje się ona do samodzielnego zagospodarowania i w związku w powyższym sprzedaż przedmiotowej działki nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich z działką nr ewid. 427/82, tj. właścicieli działek oznaczonych ewidencyjnie nr 427/81 oraz 427/2 położonych w obrębie 0004 Święty Wojciech. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: Do dnia 17 grudnia 2021 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: 1. właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 427/82, tj. właściciele działek oznaczonych ewidencyjnie nr 427/2 oraz 427/81, obręb 0004 Święty Wojciech; 2. złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej 3. wniesienie wadium w podanej niżej kwocie. Do dnia 20 grudnia 2021 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) upłynął 16 listopada 2021 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-17 11:40:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-17 11:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31 10:55:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony