ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 271Drukuj informację Przetarg numer: 271

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 271

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 459/17 o powierzchni 0,0834 ha, położonej przy ul. Kwiatowej, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz.

Ogłoszono dnia: 2021-12-09 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-01-27 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter)

Księga wieczysta

GW1M/00020169/8

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 92.000,00 zł.
w tym:
cena gruntu netto: 74.796,75 zł
podatek VAT - 23%: 17.203,25 zł

Wadium

kwota wadium: 9.500,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 21.01.2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium osobno na każdą z tych nieruchomości a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 459/17 o pow. 834 m², stanowi teren płaski, częściowo ogrodzony (wzdłuż granicy z działką nr 459/16 przebiega ogrodzenie należące do właściciela działki sąsiedniej), niezagospodarowany, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą i licznymi dzikorosnącymi drzewami liściastymi. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej oznaczonej ewidencyjnie nr 459/31 – ul. Kwiatowa, brak urządzonego wjazdu na posesję. Teren działki nieuzbrojony w sieci techniczne – podstawowe sieci tj. sieć energii elektrycznej, wodna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna biegną w działce drogowej. Działka posiada złożone warunki glebo-wodne, grunty kwalifikuje się jako grunty o niskich parametrach geotechnicznych i wskazane są do wymiany lub odhumusowania – zgodnie z opinią geotechniczną. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz w pobliżu Szpitala Międzyrzeckiego i Rodzinnych Ogródków Działkowych. Przeznaczenie w mpzp: Działka oznaczona ewidencyjnie nr 459/17, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/286/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej. Zgodnie z ww. planem działka oznaczona została symbolem MN z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Działka zlokalizowana jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) upłynął 24 listopada 2021 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-09 10:10:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-09 10:13:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02 07:58:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony