ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 277Drukuj informację Przetarg numer: 277

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 277

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 436/3 oraz 436/5, obręb 0004 Święty Wojciech położone w obszarze Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I, o łącznej pow. 1,6355 ha.

Ogłoszono dnia: 2022-03-31 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-03 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00041794/1

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 2.200.00,00 zł

Wadium

kwota wadium: 220.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 30 maja 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu proszę wpisać: „wadium, działki 436/3, 436/5, obręb 0004 Święty Wojciech”.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić ww. określoną kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 436/3 oraz 436/5 o łącznej powierzchni 16355 m², stanowi kompleks gruntu o płaskim ukształtowaniu, teren częściowo ogrodzony przez ogrodzenia działek przyległych, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i licznymi miejscowo występującymi dzikorosnącymi drzewami bez wartości użytkowej, kształt kompleksu działek nieregularny, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie nr 427/96 – ul. Zakaszewskiego, utwardzonej betonową kostką pol-bruk, teren działek jest nieuzbrojony w sieci techniczne – w granicach działki nr 436/3 przebiega linia kablowa energetyczna, podstawowe sieci przebiegają w granicach działki drogowej nr 427/96, tj. wodna, kanalizacyjna, gazowa, energii elektrycznej i telekomunikacyjna. Ze względu na przebieg linii kablowej w granicach działki nr 436/3, który w sposób znaczny ogranicza ewentualny sposób zagospodarowania terenu, w tym zabudowę działki będą sprzedawane jako kompleks. Nieruchomość zlokalizowana jest na granicy z miastem Międzyrzecz, w obszarze Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 oraz istniejącej lub w trakcie realizacji zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów. Przeznaczenie w mpzp: Teren działek o nr ewidencyjnych 436/3 i 436/5 położone w obrębie Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. wnioskowane działki znajdują się w strefie oznaczonej symbolem PU – tereny przeznaczone pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy, magazyny i hurtownie oraz zakłady usługowe. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych. Dla działek nie został sporządzony program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. Informacje dodatkowe: 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 29 marca 2022 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 10:43:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 10:47:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 10:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony