ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 278Drukuj informację Przetarg numer: 278

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 278

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz, położona w obrębie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II, o pow. 2,7495 ha.

Ogłoszono dnia: 2022-04-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-14 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00053093/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 2.700.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 270.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 09 czerwca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu proszę wpisać: „wadium, działka 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz”.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić ww. określoną kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/3, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz o pow. 27495 m². Działka stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, nieutwardzony w granicach działki przebiegają 3 linie energetyczne napowietrzne w pasie o szerokości 53 m ograniczające sposób zagospodarowania (na gruncie znajdują się słupy). Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/2 (gruntowej nieurządzonej) i 25 (o nawierzchni asfaltowej). Działka posiada dostęp do podstawowych sieci technicznych tj. sieci energii elektrycznej, wodociągowej i gazowej, które przebiegają w działce drogowej nr ewid. 23 – w odległości około 500 m od przedmiotowej działki. Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta Międzyrzecz w obrębie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II w bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty niezabudowane przeznaczone MPZP pod zabudowę produkcyjną oraz tereny rolne. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz, objęty został ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II” zatwierdzonym uchwałą Nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu – Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 6 poz. 165 z dnia 20 stycznia 2011 r. Zgodnie z w/w planem teren nieruchomości oznaczony jest symbolem P2 z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie produkcyjnej. Działka położona jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla wnioskowanej działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 29 marca 2022 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 08:05:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 08:17:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 08:17:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony