ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 283Drukuj informację Przetarg numer: 283

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 283

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 124C w Bukowcu w obrębie 0015 Bukowiec wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/74 o pow. 0,2285 ha.

Ogłoszono dnia: 2022-08-10 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-09-21 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00022554/8

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 170.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 17.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 14 września 2022 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku – „Bukowiec 124C/3– lokal mieszkalny” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić ww. określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 3 o pow. 68,14 m2, składający się z: trzech (3) pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza, położony na II kondygnacji w budynku o numerze porządkowym 124C w Bukowcu. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 128/74 o powierzchni 2285 m2 zlokalizowana jest w obrębie 0015 Bukowiec. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym wybudowanym w 1970 roku, posiadającym 3 klatki, bez windy, wyposażonym w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja prefabrykowana w technologii wielkiej płyty, ściany zewnętrzne nieocieplone, dach płaski pokryty papą W budynku znajduje się 18 lokali mieszkalnych. Stan budynku ocenia się jako poprawny. Przed frontową częścią budynku znajdują się zorganizowane miejsca parkingowe oraz ciągi piesze utwardzone płytami betonowymi. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze budynku mieszkalnego. Teren nieogrodzony o płaskim ukształtowaniu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z drogi publicznej oraz pełen dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna, tereny ogródków działkowych, grunty rolne. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki nr ewid.128/74 położony w obrębie geodezyjnym Bukowiec nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą NR XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55). Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji.

Informacje dodatkowe

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 19 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Zakończył się wynikiem negatywnym. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) dla ww. lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.” Informacje dodatkowe: 1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 02 maja 2022 r. 2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu 3. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym ze Sprzedającym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, zostało opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 47. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213). 3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony