ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 310Drukuj informację Przetarg numer: 310

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 310

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, obręb 0001 Międzyrzecz, położone w m. Międzyrzecz przy ul. Długiej.

Ogłoszono dnia: 2023-04-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-06-14 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 1.083.000,00 zł
w tym:
cena gruntu netto: 880.487,80 zł
podatek VAT (23%): 202.512,20 zł

Wadium

kwota wadium: 110.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 07 czerwca 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu proszę wpisać: „wadium, działki 675/115, 675/125, obręb 0001 Międzyrzecz”.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić ww. określoną kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/115 oraz 675/125 o łącznej powierzchni 5415 m², stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, nieutwardzony. Kształt kompleksu działek regularny zbliżony do prostokąta regularnego. Dzięki działce oznaczonej ewidencyjnie nr 675/125 kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/127 – ul. Długa, gruntowej urządzonej. Teren nieuzbrojony ze swobodnym dostępem do podstawowych sieci technicznych, tj. sieci energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej przebiegających w działce drogowej nr 675/127 w odległości około 30 metrów. W granicach działek przebiega napowietrzna linia energetyczna i posadowiony jest betonowy słup. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz w strefie intensywnego rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowy, w bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty niezabudowane przeznaczone w MPZP pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną. W okolicy występują również zabudowania mieszkalne jednorodzinne i grunty niezabudowane o takim przeznaczeniu. Przeznaczenie w mpzp: Teren działek oznaczonych ewidencyjnie nr 675/115 oraz 675/125, położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz sporządzonym na mocy uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 03 marca 2009 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedle nad Obrą”. W ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w strefie MW2 – tereny zabudowy wielorodzinnej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działki znajdują się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dla działek nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

I. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. II. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 10 listopada 2022 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-06 09:18:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-06 09:20:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-06 09:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony