ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 311Drukuj informację Przetarg numer: 311

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 311

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3 o pow. 2,7495 ha, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej w obrębie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II oraz w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ogłoszono dnia: 2023-04-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-06-13 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00053093/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 2.200.000,00 zł
w tym:
cena gruntu netto: 1.788.617,89 zł
podatek VAT (23%): 411.382,11 zł

Wadium

kwota wadium: 220.000,00 zł

W przetargu mogą brać udział podmioty spełniające kryterium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wpłacą wadium na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 07 czerwca 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wpisać: „wadium, działka nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz”.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr 24/3 o powierzchni 27495 m² zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta Międzyrzecz, w obrębie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II oraz w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółka Akcyjna, której przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 91). Działka stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, nieutwardzony. W granicach działki przebiegają 3 linie napowietrzne w pasie o szerokości 53 metry ograniczające sposób zagospodarowania (na gruncie znajdują się słupy). Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 24/2 (gruntowej nieurządzonej) i 25 (o nawierzchni asfaltowej). Działka posiada dostęp do podstawowych sieci technicznych, tj. sieci energii elektrycznej, wodociągowej i gazowej, które przebiegają w odległości około 500 m od przedmiotowej działki tj. w działce drogowej oznaczonej ewidencyjnie numerem 23. Obecnie Gmina Międzyrzecz jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy oraz przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 - Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP. W ramach projektu Gmina prowadzić będzie uzbrojenie bezpośrednio do działki inwestycyjnej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz w następującym zakresie: wodociąg, kanalizacja sanitarna, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe. Gmina wykonana powyższe prace do 31.12.2023 r. Na terenie działki 24/3 nie będzie budowana infrastruktura techniczna i drogowa – infrastruktura ta będzie jedynie doprowadzona do granicy tej działki. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz objęty został ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”, zatwierdzonym uchwałą Nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu – Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 6 poz. 165 z dnia 20 stycznia 2011 r. Zgodnie z zapisami ww. planu teren nieruchomość oznaczony jest symbolem P2 z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie produkcyjnej. Działka położona jest w granicach otoczenia jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. Nabywca nieruchomości będzie związany przepisami dotyczącymi funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postanowieniami regulaminu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który jest dostępny na stronie http://www.kssse.pl/ Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

I. Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargu; Wyboru trybu przetargu ograniczonego do podmiotów sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw dokonano zgodnie z wymogami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 projekt pt. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” nr RPLB.01.03.01-08-0004/18. Podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są to podmioty w rozumieniu ZAŁĄCZNIKA I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). II. Warunki sprzedaży: 1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 2. W umowie sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec Gminy Międzyrzecz, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca 31.12.2028 r. tj. do czasu trwałości projektu, na rzecz podmiotu nie spełniającego kryteriów o których mowa w pkt. 1. W razie niewykonania tego zobowiązania Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Międzyrzecz w wysokości nie mniejszej niż kwota, która Gmina Międzyrzecz będzie zobowiązana zwrócić w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej. 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania działki w terminie 5-ciu lat od daty zawarcia umowy sprzedaży, poprzez wybudowanie obiektów budowlanych zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za zakończenie inwestycji uważa się uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 4. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży. W akcie notarialnym znajdzie się również wpis, że w przypadku niedopełnienia obowiązku zapłaty wyżej wymienionej kary umownej na rzecz Gminy Międzyrzecz Nabywca podda się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2000 ze zm.), do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży nieruchomości przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty wymaganych wierzytelności przez Dłużnika jest wezwanie go listem poleconym przez Wierzyciela, do zapłaty kar umownych wynikających z niedopełnienia zobowiązań określonych w punkcie 3. 5. W razie przeniesienia prawa własności na małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnych Nabywców nieruchomości terminów zagospodarowania działki, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy. III. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg – sprzedaż działki nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz” do dnia 07 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) wraz z dokumentacją zawierającą: a) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie do reprezentowania podmiotu, b) w przypadku cudzoziemców w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego oraz zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości; c) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym 43.000.000 EUR (załącznik nr 2); d) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie (załącznik nr 3); e) dowód wpłaty wadium. IV. Warunki przetargu: 1. Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213) i będzie miał formę licytacji. 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 5. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. V. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym. 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet -ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 4. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne). 5. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344) upłynął 27 lutego 2023 r. 6. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 9. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-06 09:47:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-06 09:55:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-06 09:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony