ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 321Drukuj informację Przetarg numer: 321

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 321

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/55, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida o powierzchni 0,0619 ha.

Ogłoszono dnia: 2023-07-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-08-23 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00022003/1

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 130.000,00 zł.

Wadium

Kwota wadium: 13.000,00 zł.

Wadium w podanej wysokości, na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 18 sierpnia 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu proszę wpisać: „wadium, działki 799/55, obręb 0002 Międzyrzecz”.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić ww. określoną kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie nr działki 799/55 o powierzchni 619 m² stanowi teren płaski, częściowo ogrodzony ogrodzeniem posesji sąsiednich, nieuzbrojony ze swobodnym dostępem do podstawowych sieci technicznych (sieć energii elektrycznej, wodna, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna przebiegają w działce drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie), obszar działki porośnięty roślinnością trawiastą, pojedynczymi drzewami i krzewami owocowymi oraz krzewami ozdobnymi. Kształt działki nieregularny – od drogi publicznej działka posiada kształt wąski zapewniający wjazd z pasa drogowego do głównej części działki zlokalizowanej w II linii zabudowy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nr działki 799/4 – ul. Cypriana Kamila Norwida. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki o nr ewidencyjnym 799/55 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wnioskowana działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka znajduje się w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. oraz otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie jest objęta żadną formą ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami obowiązującego dla działki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.) upłynął 10 lipca 2023 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. oraz w prasie codziennej o zasięgu lokalnym. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-13 07:57:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-13 08:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29 08:33:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony