ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 280Drukuj informację Przetarg numer: 280

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 280

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 404/7, 404/28, 404/30 o pow. 0,0209 ha

Ogłoszono dnia: 2022-05-20 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-29 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00027018/4

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 160.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 16.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 24 czerwca 2022 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku – „Chłodna 5/5– lokal mieszkalny” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 5 o pow. 44,34 m2, składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni bez okna do której jest wejście z klatki schodowej, łazienki i przedpokoju położony na poddaszu w budynku o numerze porządkowym 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu. Opis nieruchomości: Działki oznaczone ewidencyjnie numerami 404/7, 404/28, 404/30 o łącznej powierzchni 209 m2 zlokalizowane są w Międzyrzeczu przy ul. Chłodnej 5 w obrębie 0002 Międzyrzecz. Przedmiotowe działki tworzą kompleks o nieregularnym kształcie i są niemal całkowicie zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Chłodnej utwardzonej kostką betonową pol-bruk. Lokal znajduje się w budynku jednoklatkowym, posiada 2,5 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną, wyposażony w sieć energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek jest całkowicie podpiwniczony oddany do użytkowania w 1909 r., konstrukcja tradycyjna, stropy drewniane, ściany zewnętrzne nieocieplone, dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. W budynku wyodrębniono 4 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 44,34 m2 znajduje się na poddaszu, stan techniczny i standard wykończenia lokalu ocenia się jako przeciętny. Okna PCV, w łazience okno drewniane dachowe, drzwi wewnętrzne płycinowe, drzwi wejściowe drewniane. Lokal ogrzewany dzięki piecom kaflowym CW pozyskiwana za pomocą przepływowego podgrzewacza elektrycznego. Przeznaczenie w mpzp: Tereny działek nr ewid.404/7, 404/28 i 404/30 położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie śródmiejskiej. Działka położona jest w granicy zabytku jakim jest zespół urbanistyczno–krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2117/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działek nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działki znajdują się w granicach stanowiska archeologicznego st.1c, AZP 51-15-134, którym jest miasto lokacyjne z okresu średniowiecza i nowożytności, znajdujące się wojewódzkiej ewidencji zabytków. W zbiorach archiwum Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego będąca dowodem na istnienie stanowiska archeologicznego i pozwalająca określić jego lokalizację w miejscu planowanej inwestycji. Przedmiotowe stanowisko zostało przeznaczone do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniające wymogi art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 75 poz.474). Działki nie podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe 1.Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2.Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 07 września 2021 r. 3.Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4.Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5.Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7.Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 8.Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz a przetarg czyni niebyłym. 10.Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-20 12:26:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-20 12:34:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06 08:37:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony