ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 281Drukuj informację Przetarg numer: 281

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 281

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w budynku nr 73 w Kęszycy Leśnej w obrębie 0010 Kęszyca wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/32 o pow. 0,1763 ha.

Ogłoszono dnia: 2022-05-27 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-07-06 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00023548/0

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 125.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 13.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 30 czerwca 2022 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku –
„Kęszyca Leśna 73/9– lokal mieszkalny” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 9 o pow. 52,81 m2, składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położony na I kondygnacji w budynku o numerze porządkowym 73 w Kęszycy Leśnej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, energii elektrycznej, gazową, CO CWU gazowe. Lokal wymaga remontu. Remont wykona Nabywca nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 195/32 o powierzchni 1763 m2 zlokalizowana jest w obrębie 0010 Kęszyca. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 2,5-kondygnacyjnym. Działka znajduje się przy drodze wewnętrznej około 100 metrów od głównego ciągu komunikacyjnego. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze budynku mieszkalnego, teren nieogrodzony, o znacznie zmiennym nachyleniu – spadek od północy w kierunku głównej drogi. Od frontu budynku ciągi piesze utwardzone betonem, pozostały teren porośnięty głównie roślinnością trawiastą. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z drogi gminnej oraz pełen dostęp do sieci uzbrojenia terenu – sieć wodna, kanalizacyjna, energii elektrycznej, gazowa, ciepłownicza i telekomunikacyjna. Bezpośrednim sąsiedztwem jest działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i grunty leśne i rekreacyjne. Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 73 wybudowanym w 1935 roku, posiadającym 1 klatkę, bez windy, wyposażonym w sieć energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną i ciepłowniczą. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja murowana z cegły pełnej, ściany zewnętrzne nieocieplone, dach dwuspadowy, pokryty dachówką, ceramiczną. W budynku znajduje się 18 lokali mieszkalnych. Stan budynku ocenia się jako dostateczny. Przeznaczenie w mpzp: teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 195/32 położonej w m. Kęszyca Leśna obręb 0010 Kęszyca, nie został objęty ustaleniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka położona jest w granicach układu ruralistycznego wsi Kęszyca Leśna ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Międzyrzecz. Działka położona jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Nietoperek”- kod obszaru PLH080003. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) dla ww. lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) upłynął 05 maja 2022 r. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, zostało opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 7. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 8. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz a przetarg czyni niebyłym. 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 10. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 47.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-27 09:13:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-27 09:21:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 09:16:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony