ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 285Drukuj informację Przetarg numer: 285

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 285

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 470/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0091 ha.

Ogłoszono dnia: 2022-09-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-11-08 11:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00019972/0

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 12.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 1.200,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 PNB PARIBAS S.A. do dnia 02 listopada 2022 r.
W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 470/13 obręb 0001 Międzyrzecz”.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich z działką nr ewid. 470/13, tj. właścicieli działek nr ewid. 472 i 473 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie nr 470/13 o pow. 91 m² położona w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz stanowi teren płaski, częściowo ogrodzony płotem posesji sąsiedniej. Obszar działki porośnięty jest roślinnością trawiastą. Kształt działki regularny zbliżony do trójkąta. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się przez działki sąsiednie tj. 472, 473 lub 470/14. Działka jest nieuzbrojona w sieci techniczne. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej część miasta Międzyrzecz, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, handlowo-usługowej i Szpitala Powiatowego. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 470/13 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie peryferyjnej. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Teren działki znajduje się w otoczeniu zabytku jakim jest zespól urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r. oraz nr KOK-I-6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacja. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: Do dnia 02 listopada 2022 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: 1. właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 470/13, tj. właściciele działek nr 472 oraz nr 473, 2. złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej 3. wniesienie wadium w podanej niżej kwocie. Do dnia 07 listopada 2021 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213). 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm.) upłynął 02 września 2022 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 08:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 08:35:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 11:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony