ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 304Drukuj informację Przetarg numer: 304

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 304

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/35, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz, o pow. 0,1256 ha.

Ogłoszono dnia: 2023-03-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-05-09 10:30:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 282.000,00 zł
w tym:
Cena gruntu netto: 229.268,29 zł
Podatek VAT (23%): 52.731,71 zł

Wadium

kwota wadium: 29.000,00 zł

1. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 05 maja 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
2. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium osobno na każdą z tych nieruchomości a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
3. Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr 675/35 o pow. 1256 m² stanowi teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi oznaczonej ewidencyjnie nr działki 675/111 (droga w trakcie budowy). Teren nieruchomości jest nieuzbrojony ze swobodnym dostępem do podstawowych sieci technicznych tj. sieci energii elektrycznej, sieci wodnej i kanalizacyjnej, które przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie tj. w działce drogowej nr 675/11. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz, w strefie intensywnego rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty niezabudowane przeznaczone w MPZP pod zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz usługową i mieszaną mieszkalno-usługową. W okolicy występują również istniejące zabudowania mieszkalne jednorodzinne i w trakcie budowy. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 675/35, położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz zatwierdzonym uchwały Nr XXV/247/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2005 r. W ww. planie przedmiotowa działka znajduje się w strefie 15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 28.02.2023 r. o godz. 10:45w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

I. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213). 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. II. Informacje dodatkowe: 1. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne). 2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął 08 grudnia 2022 r. 3. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 5. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 8. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony