Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 177

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/89 o pow. 0,1269ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1

Ogłoszono dnia: 2018-11-29 00:00:00 przez Małgorzata Czyż

Data przetargu

2018-12-12 09:30:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00045797/0

Cena wywoławcza

Cena gruntu netto: 106.000,00 zł
Podatek VAT (23%): 24.380,00 zł
RAZEM cena wywoławcza: 130.380,00 zł

Wadium

13.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 05 grudnia 2018 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości. W tytule przelewu należy podać nr działki, w przetargu której chce się uczestniczyć.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 675/89 o pow. 0,1269 ha, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na dzień wyceny gruntowej, nieurządzonej – ul. Sybiraka. Teren płaski, niezagospodarowany, nieuzbrojony, niezabudowany i nieogrodzony. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki nr ewid. 675/89 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz–1 objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz ,,Osiedle nad Obrą” zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/247/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2005 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. Nr 34 poz. 764. Zgodnie z ww. planem teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem 14MN z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne nr 69 znane z badań AZP 51-15/17. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 6942 lub 95 742 6961. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czyż
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-29 21:59:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-29 22:21:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 20:37:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)