ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 223

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, o pow. 0,1649 ha położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu

Ogłoszono dnia: 2020-06-24 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-09-02 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00026115/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 1.076.938,80 zł

Wadium

kwota wadium: 107.700,00 zł

Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 27 sierpnia 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu należy podać przedmiot przetargu.
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 138, położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz z dnia 24 czerwca 2014 r. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w granicach otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym, oznaczona ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, położona przy ul. Piastowskiej 24 o pow. 0,1649 ha. Dostęp do drogi publicznej, ul. Piastowskiej – dojazd do działki drogą asfaltową. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. Kształt działki regularny, prostokątny, teren w miarę płaski, nieogrodzony. Uzbrojenie pełne – sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza oraz sieć telekomunikacyjna. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako budynek handlowy. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 6942.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 11:45:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 11:47:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 09:44:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)