ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 262

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 28a w Kursku w obrębie 0008 Kursko wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 1554/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 449/3 o pow. 0,0962 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-08-19 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-09-28 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00045293/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 76.000,00 zł.

Wadium

kwota wadium: 8.000,00 zł.

1. Aby uczestniczyć w przetargu dotyczącym sprzedaży lokalu mieszkalnego należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
2. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 23 września 2021 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). W tytule przelewu należy wskazać nieruchomość której przetarg dotyczy, w tym przypadku – „Kursko 28a – lokal mieszkalny” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
3. Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
6. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 449/3 o powierzchni 926 m2 zlokalizowana jest w obrębie 0008 Kursko. Działka zabudowana jest 1 kondygnacyjnym budynkiem, podpiwniczonym o funkcji mieszkalnej, w zabudowie wolnostojącej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, wyposażony w sieć energetyczną oraz instalacje wodno–kanalizacyjną. Budynek zawiera 4 lokale mieszkalne. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącą zabudową gospodarczą. Działka o regularnym kształcie, teren w miarę płaski. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. LOKAL MIESZKALNY nr 1 o pow. 66,86 m2, składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i przedpokoju położony na parterze w budynku o numerze porządkowym 28a w Kursku do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,92 m2. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 449/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kursko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie z dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą NR XLIII/308/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Działka położona jest w obszarze NATURA 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Nietoperek – kod obszaru PLH080003. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2002 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) dla ww. lokalu mieszkalnego.Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby covid – 19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel. 95 742 69 61.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-19 09:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-19 09:27:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-11 13:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
348 raz(y)