ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 268

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 252/13 oraz 252/14 położonej w m. Święty Wojciech o łącznej pow. 0,0313 ha.

Ogłoszono dnia: 2021-11-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-12-22 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00048224/7

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 15.000,00 zł.

Wadium

kwota wadium: 1.500,00 zł.

Wadium w podanej wysokości, na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 17 grudnia 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
W tytule przelewu proszę wpisać: „wadium, działki 252/13, 252/14, obręb 0004 Święty Wojciech”.
Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 252/13 oraz 252/14 o łącznej powierzchni 313 m² stanowi grunt użytkowany łącznie. Nieruchomość ogrodzona płotem drewnianym, zagospodarowana na przydomowy ogródek porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi nasadzeniami ozdobnymi, ciąg pieszy utwardzony kostką betonową pol-bruk. Kształt kompleksu działek nieregularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej gruntowej urządzonej – działka oznaczona ewidencyjnie nr 252/9. Teren działek nieuzbrojony w sieci techniczne – w granicach działki oznaczonej ewidencyjnie nr 252/13 przebiega sieć wodna i napowietrzna linia energetyczna (na gruncie posadowiony jest słup betonowy). Podstawowe sieci biegną w działce drogowej, tj. sieć energii elektrycznej, wodna, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi Święty Wojciech, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej oraz w pobliżu kościoła rzymsko – katolickiego. Przeznaczenie w mpzp: Teren działek oznaczonych ewidencyjnie nr 252/13 oraz 252/14, obręb 0004 Święty Wojciech nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działki znajdują się w strefie osadnictwa wiejskiego. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 252/14 nie jest objęta ochroną w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2021 r. natomiast działka oznaczona ewidencyjnie nr 252/13 zlokalizowana jest w granicach układu ruralistycznego wsi Święty Wojciech, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków przyjętej Zarządzeniem Nr Z-22/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 marca 2021 r. Dla działek nie został sporządzony gminny program rewitalizacji jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Dla działek nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.). Działka oznaczona ewidencyjnie nr 252/13 znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Obry” natomiast działka oznaczona ewidencyjnie nr 252/14 nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) Sposób zagospodarowania: zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich, oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maseczkach ochronnych. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6947. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) upłynął 16 listopada 2021 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz, www.miedzyrzecz.pl. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-17 11:23:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-17 11:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31 10:57:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
314 raz(y)