Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 309

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/68, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. Alfa Kowalskiego o pow. 0,1197 ha.

Ogłoszono dnia: 2023-03-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-05-11 10:45:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00041507/3

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 293.000,00 zł
w tym:
cena gruntu netto: 238.211,38 zł
podatek VAT (23%): 54.788,62 zł

Wadium

kwota wadium: 30.000,00 zł

1. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 05 maja 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
2. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium osobno na każdą z tych nieruchomości a w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
3. Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr 675/68 o pow. 1197 m² stanowi teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony, nieutwardzony. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Alfa Kowalskiego o nawierzchni z betonowej kostki pol-bruk, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 675/63. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodną i kanalizacyjną, ze swobodnym dostępem do pozostałych sieci technicznych tj. sieci energii elektrycznej i gazowej, które przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie tj. w działce drogowej nr 675/63. Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Międzyrzecz, w strefie intensywnego rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty niezabudowane przeznaczone w MPZP pod zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz usługową i mieszaną mieszkalno-usługową. W okolicy występują również istniejące zabudowania mieszkalne jednorodzinne i w trakcie budowy. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki oznaczonej ewidencyjnie nr 675/68, położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz zatwierdzonym uchwały Nr XXV/247/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2005 r. W ww. planie przedmiotowa działka znajduje się w strefie 14 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Sposób zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

I. Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213). 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. II. Informacje dodatkowe: 1. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne). 2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął 08 grudnia 2022 r. 3. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 5. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 6. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 8. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 47. 9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedmiotową działkę odbył się 02.03.2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Zakończył się wynikiem negatywnym.

Załączniki