ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS 0
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020 r. 377
Dane 14
Dane ogólne 124391
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10980
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 53027
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 17498
Raport o stanie gminy 811
Budżet Obywatelski 5471
Budżet Obywatelski 2017 4495
Budżet Obywatelski 2018 5341
Budżet Obywatelski 2019 5105
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 7317
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2876
Komisje 1381
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 2856
Przyjęcia interesantów 1177
Dyżury radnych 1219
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 10199
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1831
Kadencja 2014 - 2018 19070
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9498
Komisje 7104
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 17086
Przyjęcia interesantów 3863
Dyżury radnych 3995
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 64966
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7227
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8101
Komisje 4294
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 15971
Przyjęcia interesantów 3668
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 40773
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3503
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4281
Obsługa interesantów 189054
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 124053
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17141
Informacja za 2019 rok 953
Informacja za 2018 rok 2482
Informacja za 2017 rok 4708
Informacja za 2016 rok 5592
Informacja za 2015 rok 6500
Informacja za 2014 rok 11560
Informacja za 2012 rok 15147
Informacja za 2013 rok 14401
Informacja za 2011 rok 16784
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11298
Informacja za 2019 1589
Informacja za 2018 3369
Informacja za 2017 4907
Informacja za 2016 6289
Informacja za 2015 6458
Informacja za 2014 11819
Informacja za 2013 16142
Informacja za 2012 15862
Informacja za 2011 15628
Informacja za 2010 2538
Sprawozdania finansowe 395
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1061
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 72853
Wydział Planowania Przestrzennego 12529
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10843
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9636
Wydział Gospodarki Mieniem 17202
Wydział Gospodarki Komunalnej 14619
Wydział Finansowo-Budżetowy 11253
Wydział Spraw Obywatelskich 12973
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9483
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9027
Urząd Stanu Cywilnego 26670
Audyt Wewnętrzny 9478
Wydział Realizacji Inwestycji 10403
Wydział Spraw Społecznych 6009
Inspektor Ochrony Danych 1667
Statut Gminy Międzyrzecz 25832
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 34869
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12809
Rejestry i ewidencje 11667
Petycje 6738
Zbiorcze informacje o petycjach 1003
Zgromadzenia 2901
Rejestr zgromadzeń 518
Informacje nieudostępnione w BIP 9915
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2455
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8938
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 48023
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 22868
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9720
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 13543
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8167
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11653
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8138
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8332
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 14037
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9059
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8486
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5413
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8354
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8286
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8290
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8179
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8144
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3117
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2088
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1688
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1772
Oświadczenia majątkowe i inne 68693
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 159111
Rok 2014 919915
Rok 2013 1189281
Rok 2012 93107
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10380
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 122
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 5153
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 9901
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 11547
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 15726
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9648
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 30522
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 39548
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 41852
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 25189
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 2469
Statut 962
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 391368
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 138787
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 59424
Uchwały podjęte 135363
Głosowania 5609
Sprawozdania z wykonania uchwał 91106
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 6680
Gospodarka Komunalna 6464
Azbest 2018/2019 9481
Azbest 2018 2955
Azbest 2016/2017 16873
Azbest 2015/2016 11949
Azbest 2014/2015 19644
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 16430
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 81359
Deklaracja o wysokości opłaty 23448
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23096
Rejestr działalności regulowanej 38530
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11296
Zakres świadczenia usług 9375
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14894
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2544
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13890
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 31756
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8584
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 10264
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 12452
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7569
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 427
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19939
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 27495
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 27405
Woda i ścieki 253
Zezwolenia 426
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 3237
Administrowanie cmentarzem komunalnym 20561
Kanalizacja deszczowa 10235
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4448
Czyste powietrze 4684
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 29
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 114280
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 97708
Informacje, ogłoszenia 102418
Informacja przy zwalczaniu ASF 1027
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 63703
Konsultacje z mieszkańcami 17807
Obwieszczenia 617660
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 3969
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 38356
Gminne Jednostki Oświatowe 20524
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 31648
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 5812
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 455
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 40600
Rodzina 500 8389
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 35491
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 51175
Informacje ogólne 9954
Regulamin organizacyjny 8602
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11887
Statut 2574
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 34822
Rejestr instytucji kultury 23536
Rejestr instytucji kultury 15731
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 43076
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 37264
Majątek spółek 9746
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3080
Zamówienia publiczne 20903
Przetargi 257073
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 26875
Rewitalizacja 2016 422
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 43247
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8263
Archiwum zamówień publicznych 9726
Organizacje pozarządowe 323263
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 15151
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2066
Rejestr informacji o środowisku 66726
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 31751
Zewnętrzne 10406
Oświadczenia majątkowe 900330
Sprawy petentów 13176
Akty prawne 1313989
Co i jak załatwić 98525
Wydziały 49935
Sprawy 58665
Wybory ławników 11747
Unia Europejska 11382
Ochrona danych osobowych/RODO 4988

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1741809
Redakcja biuletynu 13938
Mapa serwisu 12913
Statystyki 13276
Kanały RSS 9889
Kontakt 126132
« powrót do poprzedniej strony