ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 2152
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 15951
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 8258
Wybory do Izb Rolniczych w 2023 roku 1571
PROFILAKTYKA JODOWA 3648
Informacje dot. sprzedaży węgla przez gminę 5372
DODATEK WĘGLOWY 4849
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 3385
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 70782
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 24559
Raport o stanie gminy 7169
Dane 14
Dane ogólne 200241
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17085
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 10390
Budżet Obywatelski 2017 9155
Budżet Obywatelski 2018 8543
Budżet Obywatelski 2019 11257
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2024 - 2029 576
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2024-2029 212
Komisje 165
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 147
Przyjęcia interesantów 75
Dyżury radnych 100
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 711
Burmistrz Międzyrzecza 2024-2029 129
Kadencja 2018 - 2023 17498
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 10390
Komisje 4271
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16021
Przyjęcia interesantów 3832
Dyżury radnych 3728
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 57160
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 7534
Kadencja 2014 - 2018 19313
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 14080
Komisje 11341
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 30991
Przyjęcia interesantów 5736
Dyżury radnych 5894
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 110280
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 9860
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 12427
Komisje 7128
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 27803
Przyjęcia interesantów 5793
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 71784
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 5825
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 7253
Obsługa interesantów 246228
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 188648
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 24227
Informacja za 2024 rok 98
Informacja za 2023 rok 981
Informacja za 2022 rok 2230
Informacja za 2021 rok 3428
Informacja za 2020 rok 3492
Informacja za 2019 rok 5643
Informacja za 2018 rok 7362
Informacja za 2017 rok 10338
Informacja za 2016 rok 10156
Informacja za 2015 rok 11446
Informacja za 2014 rok 16367
Informacja za 2012 rok 19874
Informacja za 2011 rok 22584
Informacja za 2013 rok 19288
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11593
Informacja za 2024 107
Informacja za 2023 1170
Informacja za 2022 2159
Informacja za 2021 2657
Informacja za 2020 3944
Informacja za 2019 6498
Informacja za 2018 8275
Informacja za 2017 9965
Informacja za 2016 11255
Informacja za 2015 11337
Informacja za 2014 16812
Informacja za 2013 21135
Informacja za 2012 20702
Informacja za 2011 21408
Informacja za 2010 4865
Sprawozdania finansowe 1628
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 84
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 785
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 1303
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 1654
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 1542
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 4395
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 96754
Wydział Planowania Przestrzennego 17174
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 14670
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 12900
Wydział Gospodarki Mieniem 24946
Wydział Gospodarki Komunalnej 20012
Wydział Finansowo-Budżetowy 15523
Wydział Spraw Obywatelskich 17530
Wydział Rozwoju Gospodarczego 12872
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 12165
Urząd Stanu Cywilnego 41570
Audyt Wewnętrzny 12551
Wydział Realizacji Inwestycji 13742
Wydział Spraw Społecznych 11125
Inspektor Ochrony Danych 4257
Statut Gminy Międzyrzecz 38033
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 51221
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 17174
Rejestry i ewidencje 15833
Petycje 29999
Zbiorcze informacje o petycjach 3605
Zgromadzenia 6328
Rejestr zgromadzeń 2370
Informacje nieudostępnione w BIP 12898
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4624
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 11343
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 60819
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 30417
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 12392
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 19565
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 10684
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15869
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 10355
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 10920
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 21860
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 11363
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 10715
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 7412
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 10834
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 10391
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 10560
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 10365
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 11403
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 5352
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 4169
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 3690
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 4153
Zagospodarowanie przestrzenne 2691
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4817
Projekt częściowej zmiany Studium 374
Oświadczenia majątkowe i inne 93763
Prawo lokalne 500
Zarządzenia Burmistrza 386594
Rok 2014 2616887
Rok 2013 2973654
Rok 2012 125551
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 13404
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 873
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 1976
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 10392
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 14937
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 21189
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 22593
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 26946
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 13053
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 40836
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 49606
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 53274
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 32745
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 683241
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 279912
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 112212
Uchwały podjęte 200474
Głosowania 46720
Sprawozdania z wykonania uchwał 165542
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 28285
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 155725
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 126138
Informacje, ogłoszenia 188612
Informacja przy zwalczaniu ASF 5725
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 80834
Gospodarka Komunalna 7020
Azbest 2024 1133
Azbest 2023 5944
Azbest 2022 4246
Azbest 2021 3424
Azbest 2018/2019 20168
Azbest 2018 6564
Azbest 2016/2017 22854
Azbest 2015/2016 16533
Azbest 2014/2015 23652
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 34349
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 170012
Deklaracja o wysokości opłaty 33976
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40551
Rejestr działalności regulowanej 61210
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 15789
Zakres świadczenia usług 13520
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 24593
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 8139
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 19511
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 60389
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 12615
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 18886
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 22384
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 17265
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 2575
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców 421
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 26891
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 54091
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 61201
Woda i ścieki 3122
Zezwolenia 3199
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 48638
Administrowanie cmentarzem komunalnym 44020
Kanalizacja deszczowa 14263
Czyste powietrze 14192
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 7478
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 2120
Konsultacje z mieszkańcami 39764
Obwieszczenia 1431010
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 43511
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 49095
Gminne Jednostki Oświatowe 28527
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 50091
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 14843
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 1628
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 10439
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 1652
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 56823
Rodzina 500 13462
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 46613
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 69559
Informacje ogólne 13326
Regulamin organizacyjny 10932
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 20192
Statut 4653
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 1459
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 9963
Statut 3876
Rada Muzeum 754
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 55834
Rejestr instytucji kultury 36077
Rejestr instytucji kultury 26563
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 62241
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 51275
Majątek spółek 13069
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 5891
Zamówienia publiczne 45320
E-zamówienia publiczne 10082
Przetargi 719647
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 83821
Rewitalizacja 2016 3701
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 89166
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 36155
Archiwum zamówień publicznych 20593
Organizacje pozarządowe 654748
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 32136
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 5182
Ogłoszenia o pracy 188192
Aktualne 147008
W toku 94205
Wyniki 342452
Rejestr informacji o środowisku 287456
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 40790
Zewnętrzne 13611
Oświadczenia majątkowe 1606797
Sprawy petentów 18525
Akty prawne 3307641
Narodowy Spis Powszechny 2021 41209
Co i jak załatwić 174207
Wydziały 116172
Sprawy 106852
Wybory ławników 24689
Unia Europejska 16133
Ochrona danych osobowych/RODO 11128

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3505894
Redakcja biuletynu 19326
Mapa serwisu 16507
Statystyki 17230
Kanały RSS 13992
Kontakt 302590
Deklaracja dostępności 17838
Raport dostępności 3032
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2562
« powrót do poprzedniej strony