ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DODATEK WĘGLOWY 805
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 143
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 64397
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 21768
Raport o stanie gminy 4056
Dane 14
Dane ogólne 167934
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14817
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 8595
Budżet Obywatelski 2017 7390
Budżet Obywatelski 2018 7367
Budżet Obywatelski 2019 9002
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 13979
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 6539
Komisje 3040
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8626
Przyjęcia interesantów 2765
Dyżury radnych 2723
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33483
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 4668
Kadencja 2014 - 2018 19244
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 12340
Komisje 9819
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 25112
Przyjęcia interesantów 5059
Dyżury radnych 5235
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 93386
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8851
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 10516
Komisje 6063
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 23152
Przyjęcia interesantów 4974
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 58031
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4964
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 6060
Obsługa interesantów 226158
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 163135
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 21210
Informacja za 2022 rok 234
Informacja za 2021 rok 1227
Informacja za 2020 rok 2014
Informacja za 2019 rok 3786
Informacja za 2018 rok 5534
Informacja za 2017 rok 8347
Informacja za 2016 rok 8481
Informacja za 2015 rok 9626
Informacja za 2014 rok 14659
Informacja za 2012 rok 18010
Informacja za 2011 rok 20354
Informacja za 2013 rok 17504
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11531
Informacja za 2022 300
Informacja za 2021 948
Informacja za 2020 2198
Informacja za 2019 4623
Informacja za 2018 6438
Informacja za 2017 8138
Informacja za 2016 9341
Informacja za 2015 9460
Informacja za 2014 14956
Informacja za 2013 19268
Informacja za 2012 18933
Informacja za 2011 19268
Informacja za 2010 3997
Sprawozdania finansowe 1179
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 243
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 683
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 623
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 3139
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 87738
Wydział Planowania Przestrzennego 15435
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13323
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11661
Wydział Gospodarki Mieniem 22070
Wydział Gospodarki Komunalnej 18062
Wydział Finansowo-Budżetowy 14073
Wydział Spraw Obywatelskich 15930
Wydział Rozwoju Gospodarczego 11668
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10902
Urząd Stanu Cywilnego 36297
Audyt Wewnętrzny 11453
Wydział Realizacji Inwestycji 12508
Wydział Spraw Społecznych 9315
Inspektor Ochrony Danych 3251
Statut Gminy Międzyrzecz 33225
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 44573
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 15522
Rejestry i ewidencje 14187
Petycje 20250
Zbiorcze informacje o petycjach 2418
Zgromadzenia 5082
Rejestr zgromadzeń 1422
Informacje nieudostępnione w BIP 11747
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3789
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10366
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 56086
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 27477
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11483
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 17350
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9753
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14132
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9512
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9971
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 18892
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10471
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9882
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6626
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9935
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9559
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9702
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9537
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 10128
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4517
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3413
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2939
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3245
Oświadczenia majątkowe i inne 83610
Zagospodarowanie przestrzenne 477
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 683
Prawo lokalne 487
Zarządzenia Burmistrza 286228
Rok 2014 1803613
Rok 2013 2136401
Rok 2012 115051
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 12112
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 142
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 109
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 6979
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 11191
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 17187
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 18684
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 22897
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11801
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 36899
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 45625
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 48735
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 29899
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 560697
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 220550
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 89154
Uchwały podjęte 176797
Głosowania 24711
Sprawozdania z wykonania uchwał 135803
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 17386
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 142127
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 113561
Informacje, ogłoszenia 149984
Informacja przy zwalczaniu ASF 3809
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 74731
Gospodarka Komunalna 6934
Azbest 2022 2103
Azbest 2021 1973
Azbest 2018/2019 18673
Azbest 2018 5207
Azbest 2016/2017 20545
Azbest 2015/2016 14710
Azbest 2014/2015 22199
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 26226
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 139823
Deklaracja o wysokości opłaty 30826
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34306
Rejestr działalności regulowanej 52839
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 14013
Zakres świadczenia usług 12236
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 20819
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 5348
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 17513
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 48552
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 11217
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 15559
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 18450
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13178
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1684
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 24520
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 41600
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 46367
Woda i ścieki 1855
Zezwolenia 2185
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 25765
Administrowanie cmentarzem komunalnym 34022
Kanalizacja deszczowa 12715
Czyste powietrze 10357
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6278
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1209
Konsultacje z mieszkańcami 29322
Obwieszczenia 1058995
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 20190
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 44807
Gminne Jednostki Oświatowe 25312
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 42900
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 11159
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 514
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 4573
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 928
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 49859
Rodzina 500 11487
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 42310
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 63666
Informacje ogólne 12132
Regulamin organizacyjny 10042
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 16942
Statut 3853
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 276
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6763
Statut 2772
Rada Muzeum 120
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 49386
Rejestr instytucji kultury 32091
Rejestr instytucji kultury 23073
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 54393
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 45867
Majątek spółek 11833
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4786
Zamówienia publiczne 36415
E-zamówienia publiczne 5475
Przetargi 526317
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 56450
Rewitalizacja 2016 2417
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 76864
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 22952
Archiwum zamówień publicznych 16747
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 25674
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3805
Organizacje pozarządowe 522376
Rejestr informacji o środowisku 186931
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 37475
Zewnętrzne 12369
Oświadczenia majątkowe 1327205
Sprawy petentów 16317
Akty prawne 2391754
Narodowy Spis Powszechny 2021 16390
Co i jak załatwić 145082
Wydziały 87865
Sprawy 87257
Wybory ławników 18702
Unia Europejska 14062
Ochrona danych osobowych/RODO 8436

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2784611
Redakcja biuletynu 17342
Mapa serwisu 15009
Statystyki 15308
Kanały RSS 12404
Kontakt 260348
Deklaracja dostępności 3917
Raport dostępności 1142
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 382
« powrót do poprzedniej strony