ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 1764
Wybory do Izb Rolniczych w 2023 roku 178
PROFILAKTYKA JODOWA 2022
Informacje dot. sprzedaży węgla przez gminę 2853
DODATEK WĘGLOWY 3318
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 2118
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 67942
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 23303
Raport o stanie gminy 5798
Dane 14
Dane ogólne 185518
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16143
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 9420
Budżet Obywatelski 2017 8453
Budżet Obywatelski 2018 8064
Budżet Obywatelski 2019 10329
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 15964
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 8294
Komisje 3696
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12234
Przyjęcia interesantów 3386
Dyżury radnych 3363
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 45859
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 6053
Kadencja 2014 - 2018 19285
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 13319
Komisje 10647
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 28630
Przyjęcia interesantów 5447
Dyżury radnych 5616
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 102750
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 9404
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 11566
Komisje 6687
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 25514
Przyjęcia interesantów 5458
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 64973
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 5441
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 6745
Obsługa interesantów 237389
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 178120
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 22909
Informacja za 2023 rok 300
Informacja za 2022 rok 1351
Informacja za 2021 rok 2480
Informacja za 2020 rok 2899
Informacja za 2019 rok 4859
Informacja za 2018 rok 6598
Informacja za 2017 rok 9544
Informacja za 2016 rok 9475
Informacja za 2015 rok 10691
Informacja za 2014 rok 15680
Informacja za 2012 rok 19101
Informacja za 2011 rok 21643
Informacja za 2013 rok 18601
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11577
Informacja za 2023 385
Informacja za 2022 1440
Informacja za 2021 1943
Informacja za 2020 3286
Informacja za 2019 5788
Informacja za 2018 7568
Informacja za 2017 9220
Informacja za 2016 10552
Informacja za 2015 10613
Informacja za 2014 16142
Informacja za 2013 20371
Informacja za 2012 20015
Informacja za 2011 20517
Informacja za 2010 4501
Sprawozdania finansowe 1440
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 276
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 917
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 1245
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 1208
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 3939
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 92591
Wydział Planowania Przestrzennego 16525
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 14170
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 12419
Wydział Gospodarki Mieniem 23780
Wydział Gospodarki Komunalnej 19233
Wydział Finansowo-Budżetowy 14967
Wydział Spraw Obywatelskich 16872
Wydział Rozwoju Gospodarczego 12381
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11661
Urząd Stanu Cywilnego 39374
Audyt Wewnętrzny 12119
Wydział Realizacji Inwestycji 13257
Wydział Spraw Społecznych 10406
Inspektor Ochrony Danych 3854
Statut Gminy Międzyrzecz 35812
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 48482
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 16503
Rejestry i ewidencje 15157
Petycje 25573
Zbiorcze informacje o petycjach 3043
Zgromadzenia 5796
Rejestr zgromadzeń 1980
Informacje nieudostępnione w BIP 12417
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4249
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10885
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 58505
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 29201
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 12036
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 18683
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 10276
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15115
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9979
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 10551
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 20617
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10981
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 10356
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 7067
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 10461
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 10056
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 10184
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 10024
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 10915
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 5009
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3852
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 3371
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3732
Zagospodarowanie przestrzenne 1505
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2530
Oświadczenia majątkowe i inne 88823
Prawo lokalne 495
Zarządzenia Burmistrza 360789
Rok 2014 2274601
Rok 2013 2615397
Rok 2012 121445
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 12829
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 531
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 940
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 8961
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 13364
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 19581
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 21037
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 25267
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 12503
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 39300
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 48089
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 51496
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 31562
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 630008
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 254662
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 103212
Uchwały podjęte 191376
Głosowania 37171
Sprawozdania z wykonania uchwał 153706
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 21726
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 150208
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 120366
Informacje, ogłoszenia 171889
Informacja przy zwalczaniu ASF 4942
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 78319
Gospodarka Komunalna 6982
Azbest 2023 3479
Azbest 2022 3459
Azbest 2021 2764
Azbest 2018/2019 19555
Azbest 2018 5988
Azbest 2016/2017 21729
Azbest 2015/2016 15716
Azbest 2014/2015 22987
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 30014
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 157489
Deklaracja o wysokości opłaty 32717
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37522
Rejestr działalności regulowanej 57550
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 14937
Zakres świadczenia usług 12967
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 22881
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 7326
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 18660
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 55522
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 12038
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 17381
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 20760
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 15535
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 2186
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców 61
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 25906
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 48639
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 54980
Woda i ścieki 2611
Zezwolenia 2822
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 39044
Administrowanie cmentarzem komunalnym 40414
Kanalizacja deszczowa 13577
Czyste powietrze 12577
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6976
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1742
Konsultacje z mieszkańcami 34665
Obwieszczenia 1274783
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 32717
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 46967
Gminne Jednostki Oświatowe 27167
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 46820
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 13190
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 1053
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 8001
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 1363
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 53721
Rodzina 500 12695
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 44560
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 67208
Informacje ogólne 12815
Regulamin organizacyjny 10573
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 18754
Statut 4350
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 1034
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 8378
Statut 3434
Rada Muzeum 502
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 53339
Rejestr instytucji kultury 34440
Rejestr instytucji kultury 25456
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 58889
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 48664
Majątek spółek 12551
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 5481
Zamówienia publiczne 41217
E-zamówienia publiczne 7822
Przetargi 637205
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 72571
Rewitalizacja 2016 3182
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 85262
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30985
Archiwum zamówień publicznych 19180
Organizacje pozarządowe 601905
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 29235
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 4614
Rejestr informacji o środowisku 241107
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 39230
Zewnętrzne 13142
Oświadczenia majątkowe 1500277
Sprawy petentów 17126
Akty prawne 2917180
Narodowy Spis Powszechny 2021 28983
Co i jak załatwić 161836
Wydziały 103993
Sprawy 98510
Wybory ławników 21912
Unia Europejska 15086
Ochrona danych osobowych/RODO 9899

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3205220
Redakcja biuletynu 18218
Mapa serwisu 15629
Statystyki 16093
Kanały RSS 13075
Kontakt 290568
Deklaracja dostępności 5451
Raport dostępności 2098
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1380
« powrót do poprzedniej strony