ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 6784
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 60321
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 20567
Raport o stanie gminy 2605
Dane 14
Dane ogólne 153743
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13615
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 7426
Budżet Obywatelski 2017 6515
Budżet Obywatelski 2018 6765
Budżet Obywatelski 2019 7824
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 12016
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 5110
Komisje 2492
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6210
Przyjęcia interesantów 2247
Dyżury radnych 2225
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 25292
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3642
Kadencja 2014 - 2018 19219
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 11450
Komisje 8977
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 22421
Przyjęcia interesantów 4689
Dyżury radnych 4862
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 85410
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8374
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9693
Komisje 5478
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 20819
Przyjęcia interesantów 4575
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 52782
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4565
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5376
Obsługa interesantów 214865
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 151063
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19855
Informacja za 2021 rok 322
Informacja za 2020 rok 1291
Informacja za 2019 rok 2950
Informacja za 2018 rok 4701
Informacja za 2017 rok 7362
Informacja za 2016 rok 7674
Informacja za 2015 rok 8731
Informacja za 2014 rok 13749
Informacja za 2012 rok 17292
Informacja za 2011 rok 19415
Informacja za 2013 rok 16587
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11487
Informacja za 2021 170
Informacja za 2020 1276
Informacja za 2019 3835
Informacja za 2018 5582
Informacja za 2017 7268
Informacja za 2016 8501
Informacja za 2015 8577
Informacja za 2014 14045
Informacja za 2013 18361
Informacja za 2012 18104
Informacja za 2011 18208
Informacja za 2010 3577
Sprawozdania finansowe 925
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 189
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 143
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2570
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 82863
Wydział Planowania Przestrzennego 14592
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12634
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11099
Wydział Gospodarki Mieniem 20737
Wydział Gospodarki Komunalnej 16939
Wydział Finansowo-Budżetowy 13172
Wydział Spraw Obywatelskich 15006
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10965
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10349
Urząd Stanu Cywilnego 33182
Audyt Wewnętrzny 10908
Wydział Realizacji Inwestycji 11770
Wydział Spraw Społecznych 8072
Inspektor Ochrony Danych 2731
Statut Gminy Międzyrzecz 31117
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 41605
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14746
Rejestry i ewidencje 13318
Petycje 15961
Zbiorcze informacje o petycjach 1982
Zgromadzenia 4364
Rejestr zgromadzeń 991
Informacje nieudostępnione w BIP 11214
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3411
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9932
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 53338
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 26059
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10947
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 16015
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9198
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 13299
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9115
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9504
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 16957
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10012
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9441
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6199
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9452
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9155
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9232
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9128
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9366
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4089
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2941
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2543
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2779
Oświadczenia majątkowe i inne 78445
Prawo lokalne 483
Zarządzenia Burmistrza 254229
Rok 2014 1499356
Rok 2013 1808383
Rok 2012 107929
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11531
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 4536
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 9421
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 15079
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 16738
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 20713
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11134
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 34926
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 43878
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 46755
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 28428
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 504492
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 193023
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 79502
Uchwały podjęte 164258
Głosowania 17036
Sprawozdania z wykonania uchwał 122297
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 13499
Gospodarka Komunalna 6811
Azbest 2021 433
Azbest 2018/2019 17552
Azbest 2018 4490
Azbest 2016/2017 19498
Azbest 2015/2016 13794
Azbest 2014/2015 21415
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 22969
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 116035
Deklaracja o wysokości opłaty 28705
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30769
Rejestr działalności regulowanej 48722
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 13085
Zakres świadczenia usług 11377
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 18862
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 4412
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 16468
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 42510
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 10378
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 13889
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 16512
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 11247
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1320
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 22930
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 37236
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 39780
Woda i ścieki 1160
Zezwolenia 1583
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 17623
Administrowanie cmentarzem komunalnym 29029
Kanalizacja deszczowa 11902
Czyste powietrze 7892
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5681
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 783
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 132850
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 108419
Informacje, ogłoszenia 134713
Informacja przy zwalczaniu ASF 2729
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 71043
Konsultacje z mieszkańcami 25167
Obwieszczenia 906759
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 13142
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 42805
Gminne Jednostki Oświatowe 23773
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 39403
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 9556
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 131
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 2085
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 566
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 46173
Rodzina 500 10430
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 40135
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 59776
Informacje ogólne 11430
Regulamin organizacyjny 9587
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 14976
Statut 3438
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 5356
Statut 2295
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 44633
Rejestr instytucji kultury 29193
Rejestr instytucji kultury 20625
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 50649
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 42916
Majątek spółek 11221
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4297
Zamówienia publiczne 31528
E-zamówienia publiczne 2716
Przetargi 453437
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 45635
Rewitalizacja 2016 1821
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 69610
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 16993
Archiwum zamówień publicznych 14618
Organizacje pozarządowe 452929
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 22593
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3367
Rejestr informacji o środowisku 143798
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 35457
Zewnętrzne 11744
Oświadczenia majątkowe 1190225
Sprawy petentów 15245
Akty prawne 2024933
Co i jak załatwić 130465
Wydziały 74509
Sprawy 77882
Wybory ławników 16531
Unia Europejska 13285
Ochrona danych osobowych/RODO 7445

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2473763
Redakcja biuletynu 16332
Mapa serwisu 14505
Statystyki 14662
Kanały RSS 11322
Kontakt 149828
Deklaracja dostępności 2513
Raport dostępności 396
« powrót do poprzedniej strony