ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (28.06.2020 r.) 3391
KORONAWIRUS 0
Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 395
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 54347
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 18161
Raport o stanie gminy 1193
Dane 14
Dane ogólne 129192
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11427
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 5838
Budżet Obywatelski 2017 4960
Budżet Obywatelski 2018 5690
Budżet Obywatelski 2019 5786
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 8400
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 3295
Komisje 1619
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 3415
Przyjęcia interesantów 1349
Dyżury radnych 1460
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 12767
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2145
Kadencja 2014 - 2018 19122
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9948
Komisje 7438
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18002
Przyjęcia interesantów 4031
Dyżury radnych 4167
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 70312
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7494
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8461
Komisje 4525
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16832
Przyjęcia interesantów 3880
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 43051
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3781
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4498
Obsługa interesantów 194491
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 129614
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17726
Informacja za 2020 rok 133
Informacja za 2019 rok 1461
Informacja za 2018 rok 2965
Informacja za 2017 rok 5334
Informacja za 2016 rok 6105
Informacja za 2015 rok 7068
Informacja za 2014 rok 12098
Informacja za 2012 rok 15681
Informacja za 2013 rok 14946
Informacja za 2011 rok 17431
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11334
Informacja za 2020 114
Informacja za 2019 2137
Informacja za 2018 3858
Informacja za 2017 5407
Informacja za 2016 6769
Informacja za 2015 6955
Informacja za 2014 12353
Informacja za 2013 16654
Informacja za 2012 16347
Informacja za 2011 16233
Informacja za 2010 2740
Sprawozdania finansowe 530
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1478
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 74777
Wydział Planowania Przestrzennego 12971
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11171
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9954
Wydział Gospodarki Mieniem 17992
Wydział Gospodarki Komunalnej 15072
Wydział Finansowo-Budżetowy 11632
Wydział Spraw Obywatelskich 13384
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9791
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9300
Urząd Stanu Cywilnego 27959
Audyt Wewnętrzny 9793
Wydział Realizacji Inwestycji 10669
Wydział Spraw Społecznych 6406
Inspektor Ochrony Danych 1883
Statut Gminy Międzyrzecz 26971
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 36188
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 13265
Rejestry i ewidencje 12032
Petycje 8149
Zbiorcze informacje o petycjach 1214
Zgromadzenia 3215
Rejestr zgromadzeń 581
Informacje nieudostępnione w BIP 10240
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2685
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9181
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 49124
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 23539
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10052
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14021
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8424
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11973
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8327
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8636
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 14507
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9268
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8690
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5581
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8601
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8481
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8493
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8376
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8419
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3303
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2279
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1908
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2020
Oświadczenia majątkowe i inne 70963
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 161056
Rok 2014 1022845
Rok 2013 1296230
Rok 2012 96452
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10597
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 585
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 6125
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 11167
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 12757
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 16886
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10050
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 31536
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 40565
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 42948
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 25911
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 3094
Statut 1282
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 415385
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 150438
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 64537
Uchwały podjęte 141778
Głosowania 7523
Sprawozdania z wykonania uchwał 98263
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 7970
Gospodarka Komunalna 6579
Azbest 2018/2019 11027
Azbest 2018 3293
Azbest 2016/2017 17454
Azbest 2015/2016 12288
Azbest 2014/2015 20099
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 17465
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 85383
Deklaracja o wysokości opłaty 24455
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24506
Rejestr działalności regulowanej 40410
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11633
Zakres świadczenia usług 9645
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 15525
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2845
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14383
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 33656
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8939
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 10806
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 13183
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8318
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 606
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 20532
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 29688
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 30057
Woda i ścieki 404
Zezwolenia 636
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 5821
Administrowanie cmentarzem komunalnym 22128
Kanalizacja deszczowa 10570
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4686
Czyste powietrze 5289
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 150
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 117433
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 99328
Informacje, ogłoszenia 108430
Informacja przy zwalczaniu ASF 1366
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 64919
Konsultacje z mieszkańcami 19140
Obwieszczenia 681946
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 5739
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 39144
Gminne Jednostki Oświatowe 21132
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 33217
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 6603
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 616
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 10
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 41573
Rodzina 500 8822
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 36462
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 52842
Informacje ogólne 10273
Regulamin organizacyjny 8814
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 12534
Statut 2755
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 36591
Rejestr instytucji kultury 24555
Rejestr instytucji kultury 16628
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 44494
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 38306
Majątek spółek 10068
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3314
Zamówienia publiczne 22837
Przetargi 297715
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 30376
Rewitalizacja 2016 678
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 46284
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9934
Archiwum zamówień publicznych 10776
Organizacje pozarządowe 348130
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 16707
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2346
Rejestr informacji o środowisku 78232
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 32536
Zewnętrzne 10705
Oświadczenia majątkowe 952326
Sprawy petentów 13571
Akty prawne 1435860
Co i jak załatwić 104301
Wydziały 53932
Sprawy 61808
Wybory ławników 12816
Unia Europejska 11804
Ochrona danych osobowych/RODO 5511

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1859740
Redakcja biuletynu 14399
Mapa serwisu 13290
Statystyki 13621
Kanały RSS 10213
Kontakt 131301
Deklaracja dostępności 395
« powrót do poprzedniej strony