ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020 r. 89
Dane 14
Dane ogólne 122585
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10833
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 52545
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 17230
Raport o stanie gminy 702
Budżet Obywatelski 5354
Budżet Obywatelski 2017 4339
Budżet Obywatelski 2018 5193
Budżet Obywatelski 2019 4877
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 6931
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2728
Komisje 1312
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 2641
Przyjęcia interesantów 1108
Dyżury radnych 1152
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 9460
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1692
Kadencja 2014 - 2018 19054
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9326
Komisje 6951
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16687
Przyjęcia interesantów 3807
Dyżury radnych 3923
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 62918
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7131
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 7939
Komisje 4201
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 15601
Przyjęcia interesantów 3583
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 40126
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3418
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4207
Obsługa interesantów 186981
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 122209
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16909
Informacja za 2019 rok 815
Informacja za 2018 rok 2318
Informacja za 2017 rok 4482
Informacja za 2016 rok 5434
Informacja za 2015 rok 6315
Informacja za 2014 rok 11400
Informacja za 2012 rok 14963
Informacja za 2013 rok 14238
Informacja za 2011 rok 16542
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11264
Informacja za 2019 1405
Informacja za 2018 3191
Informacja za 2017 4741
Informacja za 2016 6124
Informacja za 2015 6303
Informacja za 2014 11677
Informacja za 2013 15940
Informacja za 2012 15678
Informacja za 2011 15402
Informacja za 2010 2463
Sprawozdania finansowe 364
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 926
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 72125
Wydział Planowania Przestrzennego 12349
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10730
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9518
Wydział Gospodarki Mieniem 16929
Wydział Gospodarki Komunalnej 14484
Wydział Finansowo-Budżetowy 11094
Wydział Spraw Obywatelskich 12867
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9382
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8946
Urząd Stanu Cywilnego 26342
Audyt Wewnętrzny 9383
Wydział Realizacji Inwestycji 10282
Wydział Spraw Społecznych 5903
Inspektor Ochrony Danych 1611
Statut Gminy Międzyrzecz 25410
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 34426
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12652
Rejestry i ewidencje 11505
Petycje 6304
Zbiorcze informacje o petycjach 948
Zgromadzenia 2786
Rejestr zgromadzeń 505
Informacje nieudostępnione w BIP 9804
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2390
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8850
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 47655
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 22609
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9623
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 13367
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8097
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11524
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8066
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8263
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 13850
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8976
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8416
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5342
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8287
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8207
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8222
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8114
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8041
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3058
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2024
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1624
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1692
Oświadczenia majątkowe i inne 68158
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 157983
Rok 2014 887811
Rok 2013 1154614
Rok 2012 91696
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10296
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 4701
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 9267
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 11015
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 15250
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9485
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 30093
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 39116
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 41407
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 24913
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 2275
Statut 854
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 382053
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 134583
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 57673
Uchwały podjęte 132814
Głosowania 4957
Sprawozdania z wykonania uchwał 88166
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 6346
Gospodarka Komunalna 6393
Azbest 2018/2019 8981
Azbest 2018 2824
Azbest 2016/2017 16689
Azbest 2015/2016 11797
Azbest 2014/2015 19465
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 16105
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 80021
Deklaracja o wysokości opłaty 23125
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22628
Rejestr działalności regulowanej 37708
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11171
Zakres świadczenia usług 9296
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14656
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2417
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13673
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 31188
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8451
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 10096
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 12167
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7347
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 373
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19712
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 26807
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 26447
Woda i ścieki 217
Zezwolenia 347
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 2404
Administrowanie cmentarzem komunalnym 19899
Kanalizacja deszczowa 10108
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4343
Czyste powietrze 4465
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 113131
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 97016
Informacje, ogłoszenia 99140
Informacja przy zwalczaniu ASF 881
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 63259
Konsultacje z mieszkańcami 17334
Obwieszczenia 595082
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 3208
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 38063
Gminne Jednostki Oświatowe 20178
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 31026
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 5491
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 187
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 40221
Rodzina 500 8263
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 35130
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 50599
Informacje ogólne 9840
Regulamin organizacyjny 8517
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11702
Statut 2505
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 34130
Rejestr instytucji kultury 23127
Rejestr instytucji kultury 15324
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 42485
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 36765
Majątek spółek 9596
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2987
Zamówienia publiczne 20121
Przetargi 240201
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 25059
Rewitalizacja 2016 302
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 42022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7478
Archiwum zamówień publicznych 9297
Organizacje pozarządowe 313919
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 14656
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1968
Rejestr informacji o środowisku 63319
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 31517
Zewnętrzne 10285
Oświadczenia majątkowe 880793
Sprawy petentów 13073
Akty prawne 1278832
Co i jak załatwić 96480
Wydziały 47958
Sprawy 57126
Wybory ławników 11421
Unia Europejska 11248
Ochrona danych osobowych/RODO 4796

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1683262
Redakcja biuletynu 13784
Mapa serwisu 12790
Statystyki 13192
Kanały RSS 9796
Kontakt 124337
« powrót do poprzedniej strony