ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 221
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 57304
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 19383
Raport o stanie gminy 1765
Dane 14
Dane ogólne 140728
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12581
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6752
Budżet Obywatelski 2017 5727
Budżet Obywatelski 2018 6226
Budżet Obywatelski 2019 6832
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 10306
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 4172
Komisje 2030
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4715
Przyjęcia interesantów 1717
Dyżury radnych 1820
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 17635
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2859
Kadencja 2014 - 2018 19182
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10744
Komisje 8244
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 20096
Przyjęcia interesantów 4374
Dyżury radnych 4528
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 77994
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7950
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9046
Komisje 5044
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18799
Przyjęcia interesantów 4219
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 47485
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4201
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4949
Obsługa interesantów 205113
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 140182
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 18768
Informacja za 2020 rok 633
Informacja za 2019 rok 2223
Informacja za 2018 rok 3839
Informacja za 2017 rok 6357
Informacja za 2016 rok 6908
Informacja za 2015 rok 7949
Informacja za 2014 rok 12935
Informacja za 2012 rok 16493
Informacja za 2013 rok 15809
Informacja za 2011 rok 18437
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11395
Informacja za 2020 620
Informacja za 2019 3027
Informacja za 2018 4740
Informacja za 2017 6374
Informacja za 2016 7641
Informacja za 2015 7796
Informacja za 2014 13206
Informacja za 2013 17593
Informacja za 2012 17246
Informacja za 2011 17245
Informacja za 2010 3195
Sprawozdania finansowe 688
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2043
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 78803
Wydział Planowania Przestrzennego 13843
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11817
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10518
Wydział Gospodarki Mieniem 19347
Wydział Gospodarki Komunalnej 16019
Wydział Finansowo-Budżetowy 12450
Wydział Spraw Obywatelskich 14263
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10347
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9876
Urząd Stanu Cywilnego 30476
Audyt Wewnętrzny 10349
Wydział Realizacji Inwestycji 11196
Wydział Spraw Społecznych 7179
Inspektor Ochrony Danych 2299
Statut Gminy Międzyrzecz 29140
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 38850
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14058
Rejestry i ewidencje 12688
Petycje 11650
Zbiorcze informacje o petycjach 1623
Zgromadzenia 3837
Rejestr zgromadzeń 766
Informacje nieudostępnione w BIP 10733
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3067
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9565
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 51344
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 24785
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10507
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14960
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8794
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12626
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8717
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9043
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 15651
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9641
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9049
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5870
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9042
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8810
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8848
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8756
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8849
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3700
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2623
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2225
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2383
Oświadczenia majątkowe i inne 74503
Prawo lokalne 478
Zarządzenia Burmistrza 183986
Rok 2014 1251247
Rok 2013 1539935
Rok 2012 102615
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11033
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 2621
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 7778
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 13238
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 14743
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 18805
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10572
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 33187
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 42200
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 44846
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 27123
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 458013
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 172398
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 72138
Uchwały podjęte 152811
Głosowania 11647
Sprawozdania z wykonania uchwał 110258
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 10407
Gospodarka Komunalna 6739
Azbest 2018/2019 14475
Azbest 2018 3849
Azbest 2016/2017 18450
Azbest 2015/2016 13027
Azbest 2014/2015 20694
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 20038
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 94653
Deklaracja o wysokości opłaty 26704
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27704
Rejestr działalności regulowanej 44003
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12274
Zakres świadczenia usług 10477
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 16930
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3607
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15367
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 37457
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9567
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 12202
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 14688
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9588
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 932
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 21740
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 33486
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 34835
Woda i ścieki 670
Zezwolenia 1119
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 10818
Administrowanie cmentarzem komunalnym 25646
Kanalizacja deszczowa 11143
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5110
Czyste powietrze 6512
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 431
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 125252
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 103654
Informacje, ogłoszenia 120212
Informacja przy zwalczaniu ASF 2050
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 68369
Konsultacje z mieszkańcami 22095
Obwieszczenia 793419
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 9413
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 41182
Gminne Jednostki Oświatowe 22394
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 35839
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 8095
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 1316
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 287
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 43833
Rodzina 500 9642
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 38474
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 57071
Informacje ogólne 10862
Regulamin organizacyjny 9195
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 13828
Statut 3091
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 4283
Statut 1797
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 41353
Rejestr instytucji kultury 27289
Rejestr instytucji kultury 18697
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 47445
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 40608
Majątek spółek 10640
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3812
Zamówienia publiczne 27138
E-zamówienia publiczne 235
Przetargi 373078
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 36626
Rewitalizacja 2016 1245
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 54871
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13598
Archiwum zamówień publicznych 12619
Organizacje pozarządowe 395790
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 19636
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2816
Rejestr informacji o środowisku 109830
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 34038
Zewnętrzne 11224
Oświadczenia majątkowe 1068572
Sprawy petentów 14512
Akty prawne 1712562
Co i jak załatwić 117046
Wydziały 63938
Sprawy 69449
Wybory ławników 14851
Unia Europejska 12535
Ochrona danych osobowych/RODO 6571

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2131941
Redakcja biuletynu 15655
Mapa serwisu 13915
Statystyki 14206
Kanały RSS 10856
Kontakt 140373
Deklaracja dostępności 1490
« powrót do poprzedniej strony