ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
PROFILAKTYKA JODOWA 775
Informacje dot. sprzedaży węgla przez gminę 1119
DODATEK WĘGLOWY 2279
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 1153
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 65842
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 22359
Raport o stanie gminy 4574
Dane 14
Dane ogólne 173902
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15394
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 8940
Budżet Obywatelski 2017 7812
Budżet Obywatelski 2018 7648
Budżet Obywatelski 2019 9523
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 14725
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 7215
Komisje 3293
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10165
Przyjęcia interesantów 3016
Dyżury radnych 3013
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 38553
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 5152
Kadencja 2014 - 2018 19267
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 12729
Komisje 10174
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 26920
Przyjęcia interesantów 5238
Dyżury radnych 5408
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 97410
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 9079
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 10937
Komisje 6345
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 24138
Przyjęcia interesantów 5173
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 61031
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 5178
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 6380
Obsługa interesantów 230675
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 169080
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 21861
Informacja za 2022 rok 590
Informacja za 2021 rok 1753
Informacja za 2020 rok 2372
Informacja za 2019 rok 4211
Informacja za 2018 rok 5991
Informacja za 2017 rok 8856
Informacja za 2016 rok 8899
Informacja za 2015 rok 10092
Informacja za 2014 rok 15130
Informacja za 2012 rok 18490
Informacja za 2011 rok 20906
Informacja za 2013 rok 18033
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11549
Informacja za 2022 759
Informacja za 2021 1363
Informacja za 2020 2698
Informacja za 2019 5115
Informacja za 2018 6910
Informacja za 2017 8617
Informacja za 2016 9831
Informacja za 2015 9944
Informacja za 2014 15493
Informacja za 2013 19752
Informacja za 2012 19380
Informacja za 2011 19811
Informacja za 2010 4196
Sprawozdania finansowe 1271
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 504
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 905
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 871
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 3442
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 89641
Wydział Planowania Przestrzennego 15856
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13659
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11974
Wydział Gospodarki Mieniem 22664
Wydział Gospodarki Komunalnej 18551
Wydział Finansowo-Budżetowy 14455
Wydział Spraw Obywatelskich 16345
Wydział Rozwoju Gospodarczego 12000
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11202
Urząd Stanu Cywilnego 37316
Audyt Wewnętrzny 11743
Wydział Realizacji Inwestycji 12810
Wydział Spraw Społecznych 9765
Inspektor Ochrony Danych 3491
Statut Gminy Międzyrzecz 34266
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 46215
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 15909
Rejestry i ewidencje 14590
Petycje 22528
Zbiorcze informacje o petycjach 2638
Zgromadzenia 5399
Rejestr zgromadzeń 1668
Informacje nieudostępnione w BIP 12008
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3966
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10565
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 57136
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 28225
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11726
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 17887
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9975
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14515
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9716
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 10213
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 19700
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10706
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 10091
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6827
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 10195
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9780
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9901
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9756
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 10526
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4743
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3610
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 3136
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3482
Zagospodarowanie przestrzenne 779
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1197
Oświadczenia majątkowe i inne 85442
Prawo lokalne 490
Zarządzenia Burmistrza 323273
Rok 2014 2008248
Rok 2013 2342206
Rok 2012 118619
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 12405
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 294
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 259
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 7814
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 12063
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 18212
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 19693
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 23899
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 12111
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 37916
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 46612
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 49848
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 30583
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 590406
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 235271
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 95049
Uchwały podjęte 183664
Głosowania 29777
Sprawozdania z wykonania uchwał 143658
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 18851
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 144909
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 115702
Informacje, ogłoszenia 158435
Informacja przy zwalczaniu ASF 4304
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 76182
Gospodarka Komunalna 6961
Azbest 2023 842
Azbest 2022 2806
Azbest 2021 2305
Azbest 2018/2019 19021
Azbest 2018 5531
Azbest 2016/2017 21001
Azbest 2015/2016 15150
Azbest 2014/2015 22525
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 27722
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 146504
Deklaracja o wysokości opłaty 31669
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35875
Rejestr działalności regulowanej 54810
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 14387
Zakres świadczenia usług 12533
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 21754
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 5768
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 17982
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 51342
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 11551
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 16292
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 19484
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 14077
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1872
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 25096
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 44629
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 50167
Woda i ścieki 2162
Zezwolenia 2455
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 31008
Administrowanie cmentarzem komunalnym 36784
Kanalizacja deszczowa 13055
Czyste powietrze 11207
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6546
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1389
Konsultacje z mieszkańcami 31635
Obwieszczenia 1156394
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 25315
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 45557
Gminne Jednostki Oświatowe 25985
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 44587
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 11914
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 732
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 5030
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 1096
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 51525
Rodzina 500 11906
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 43183
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 65180
Informacje ogólne 12428
Regulamin organizacyjny 10279
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 17717
Statut 4073
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 570
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7318
Statut 3036
Rada Muzeum 271
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 51027
Rejestr instytucji kultury 33099
Rejestr instytucji kultury 24006
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 56185
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 46863
Majątek spółek 12105
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 5046
Zamówienia publiczne 38258
E-zamówienia publiczne 6343
Przetargi 574623
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 63178
Rewitalizacja 2016 2701
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 80975
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 26030
Archiwum zamówień publicznych 17806
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 27219
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 4167
Organizacje pozarządowe 557702
Rejestr informacji o środowisku 209980
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 38234
Zewnętrzne 12697
Oświadczenia majątkowe 1403035
Sprawy petentów 16605
Akty prawne 2636349
Narodowy Spis Powszechny 2021 20785
Co i jak załatwić 151573
Wydziały 94218
Sprawy 91959
Wybory ławników 19720
Unia Europejska 14426
Ochrona danych osobowych/RODO 8940

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2982055
Redakcja biuletynu 17704
Mapa serwisu 15183
Statystyki 15533
Kanały RSS 12637
Kontakt 280774
Deklaracja dostępności 4509
Raport dostępności 1474
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 704
« powrót do poprzedniej strony