ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (28.06.2020 r.) 5023
KORONAWIRUS 0
Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 890
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 55340
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 18636
Raport o stanie gminy 1408
Dane 14
Dane ogólne 133476
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11860
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6153
Budżet Obywatelski 2017 5267
Budżet Obywatelski 2018 5909
Budżet Obywatelski 2019 6222
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 9147
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 3563
Komisje 1774
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 3906
Przyjęcia interesantów 1482
Dyżury radnych 1597
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 14654
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2400
Kadencja 2014 - 2018 19142
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10244
Komisje 7697
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18678
Przyjęcia interesantów 4185
Dyżury radnych 4308
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 73803
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7679
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8675
Komisje 4729
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 17576
Przyjęcia interesantów 4040
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 44735
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3946
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4665
Obsługa interesantów 198435
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 133724
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 18112
Informacja za 2020 rok 288
Informacja za 2019 rok 1739
Informacja za 2018 rok 3327
Informacja za 2017 rok 5734
Informacja za 2016 rok 6394
Informacja za 2015 rok 7418
Informacja za 2014 rok 12434
Informacja za 2012 rok 15992
Informacja za 2013 rok 15325
Informacja za 2011 rok 17828
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11363
Informacja za 2020 256
Informacja za 2019 2481
Informacja za 2018 4231
Informacja za 2017 5804
Informacja za 2016 7117
Informacja za 2015 7301
Informacja za 2014 12700
Informacja za 2013 17038
Informacja za 2012 16716
Informacja za 2011 16640
Informacja za 2010 2916
Sprawozdania finansowe 570
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1704
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 76292
Wydział Planowania Przestrzennego 13332
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11452
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10226
Wydział Gospodarki Mieniem 18611
Wydział Gospodarki Komunalnej 15488
Wydział Finansowo-Budżetowy 11970
Wydział Spraw Obywatelskich 13720
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10026
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9577
Urząd Stanu Cywilnego 28933
Audyt Wewnętrzny 10059
Wydział Realizacji Inwestycji 10899
Wydział Spraw Społecznych 6715
Inspektor Ochrony Danych 2083
Statut Gminy Międzyrzecz 27900
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 37376
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 13621
Rejestry i ewidencje 12300
Petycje 9204
Zbiorcze informacje o petycjach 1414
Zgromadzenia 3484
Rejestr zgromadzeń 620
Informacje nieudostępnione w BIP 10474
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2862
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9364
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 49956
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 24035
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10200
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14335
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8570
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12190
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8472
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8815
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 14898
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9407
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8829
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5701
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8780
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8608
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8644
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8508
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8584
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3452
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2420
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2034
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2146
Oświadczenia majątkowe i inne 72463
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 164351
Rok 2014 1099936
Rok 2013 1377820
Rok 2012 98827
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10746
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 922
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 6776
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 11940
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 13529
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 17616
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10264
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 32185
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 41176
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 43674
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 26436
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 3570
Statut 1493
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 432094
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 158263
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 67525
Uchwały podjęte 145988
Głosowania 9057
Sprawozdania z wykonania uchwał 102714
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 8562
Gospodarka Komunalna 6622
Azbest 2018/2019 12146
Azbest 2018 3547
Azbest 2016/2017 17883
Azbest 2015/2016 12579
Azbest 2014/2015 20353
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 18316
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 88111
Deklaracja o wysokości opłaty 25152
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25376
Rejestr działalności regulowanej 41477
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11868
Zakres świadczenia usług 9877
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 16029
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3098
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14790
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 35051
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9181
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 11161
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 13687
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8750
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 728
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 20967
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 31151
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 31693
Woda i ścieki 505
Zezwolenia 818
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 7717
Administrowanie cmentarzem komunalnym 23236
Kanalizacja deszczowa 10794
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4853
Czyste powietrze 5829
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 262
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 119995
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 100610
Informacje, ogłoszenia 112680
Informacja przy zwalczaniu ASF 1635
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 66287
Konsultacje z mieszkańcami 20225
Obwieszczenia 726227
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 7035
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 39845
Gminne Jednostki Oświatowe 21610
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 34222
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 7149
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 765
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 105
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 42298
Rodzina 500 9193
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 37229
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 54219
Informacje ogólne 10498
Regulamin organizacyjny 8967
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 13069
Statut 2906
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 38296
Rejestr instytucji kultury 25534
Rejestr instytucji kultury 17492
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 45516
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 39134
Majątek spółek 10287
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3509
Zamówienia publiczne 24386
Przetargi 321154
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 32351
Rewitalizacja 2016 914
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 49453
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11288
Archiwum zamówień publicznych 11522
Organizacje pozarządowe 366036
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 17859
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2533
Rejestr informacji o środowisku 91218
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 33162
Zewnętrzne 10913
Oświadczenia majątkowe 993265
Sprawy petentów 13908
Akty prawne 1527595
Co i jak załatwić 108837
Wydziały 57647
Sprawy 64434
Wybory ławników 13676
Unia Europejska 12121
Ochrona danych osobowych/RODO 5980

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1945424
Redakcja biuletynu 14753
Mapa serwisu 13551
Statystyki 13882
Kanały RSS 10500
Kontakt 134575
Deklaracja dostępności 818
« powrót do poprzedniej strony