ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 1663
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 58299
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 19748
Raport o stanie gminy 2007
Dane 14
Dane ogólne 144661
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12875
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6954
Budżet Obywatelski 2017 5983
Budżet Obywatelski 2018 6405
Budżet Obywatelski 2019 7158
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 10842
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 4449
Komisje 2155
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5176
Przyjęcia interesantów 1854
Dyżury radnych 1962
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 20224
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3109
Kadencja 2014 - 2018 19197
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10934
Komisje 8444
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 20598
Przyjęcia interesantów 4479
Dyżury radnych 4619
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 79975
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8075
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9235
Komisje 5189
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 19290
Przyjęcia interesantów 4326
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 48813
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4308
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5071
Obsługa interesantów 208209
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 143104
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19118
Informacja za 2021 rok 16
Informacja za 2020 rok 859
Informacja za 2019 rok 2457
Informacja za 2018 rok 4081
Informacja za 2017 rok 6650
Informacja za 2016 rok 7146
Informacja za 2015 rok 8160
Informacja za 2014 rok 13156
Informacja za 2012 rok 16724
Informacja za 2011 rok 18695
Informacja za 2013 rok 16025
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11412
Informacja za 2021 14
Informacja za 2020 824
Informacja za 2019 3256
Informacja za 2018 5023
Informacja za 2017 6678
Informacja za 2016 7895
Informacja za 2015 8007
Informacja za 2014 13452
Informacja za 2013 17773
Informacja za 2012 17485
Informacja za 2011 17499
Informacja za 2010 3310
Sprawozdania finansowe 749
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2181
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 80123
Wydział Planowania Przestrzennego 14083
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12062
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10713
Wydział Gospodarki Mieniem 19755
Wydział Gospodarki Komunalnej 16282
Wydział Finansowo-Budżetowy 12714
Wydział Spraw Obywatelskich 14519
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10503
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10027
Urząd Stanu Cywilnego 31415
Audyt Wewnętrzny 10541
Wydział Realizacji Inwestycji 11366
Wydział Spraw Społecznych 7473
Inspektor Ochrony Danych 2429
Statut Gminy Międzyrzecz 29669
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 39534
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14254
Rejestry i ewidencje 12863
Petycje 13034
Zbiorcze informacje o petycjach 1724
Zgromadzenia 3984
Rejestr zgromadzeń 843
Informacje nieudostępnione w BIP 10864
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3165
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9678
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 51932
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 25151
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10656
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 15329
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8931
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12845
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8845
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9202
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 16073
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9774
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9172
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5982
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9196
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8926
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8978
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8874
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9002
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3813
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2734
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2325
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2518
Oświadczenia majątkowe i inne 75661
Prawo lokalne 480
Zarządzenia Burmistrza 200425
Rok 2014 1310746
Rok 2013 1605663
Rok 2012 104054
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11184
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 3401
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 8328
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 13818
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 15359
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 19375
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10749
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 33676
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 42697
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 45425
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 27511
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 470472
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 178011
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 73997
Uchwały podjęte 155824
Głosowania 13199
Sprawozdania z wykonania uchwał 113171
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 11423
Gospodarka Komunalna 6765
Azbest 2021 75
Azbest 2018/2019 15372
Azbest 2018 4065
Azbest 2016/2017 18775
Azbest 2015/2016 13242
Azbest 2014/2015 20914
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 20930
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 97441
Deklaracja o wysokości opłaty 27409
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28808
Rejestr działalności regulowanej 45263
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12498
Zakres świadczenia usług 10737
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 17479
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3902
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15721
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 38929
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9807
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 12827
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 15220
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 10187
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1056
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 22086
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 34468
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 36254
Woda i ścieki 808
Zezwolenia 1241
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 12386
Administrowanie cmentarzem komunalnym 26641
Kanalizacja deszczowa 11373
Czyste powietrze 6923
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5284
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 546
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 127773
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 105420
Informacje, ogłoszenia 123224
Informacja przy zwalczaniu ASF 2229
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 69148
Konsultacje z mieszkańcami 22980
Obwieszczenia 823054
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 10546
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 41651
Gminne Jednostki Oświatowe 22784
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 36691
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 8506
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 1661
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 360
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 44607
Rodzina 500 9905
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 39064
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 57954
Informacje ogólne 11046
Regulamin organizacyjny 9335
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 14195
Statut 3195
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 4642
Statut 1948
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 42318
Rejestr instytucji kultury 27862
Rejestr instytucji kultury 19211
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 48444
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 41392
Majątek spółek 10870
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3958
Zamówienia publiczne 28357
E-zamówienia publiczne 835
Przetargi 396412
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 38859
Rewitalizacja 2016 1426
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 58705
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14617
Archiwum zamówień publicznych 13236
Organizacje pozarządowe 412473
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 20461
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2967
Rejestr informacji o środowisku 119735
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 34461
Zewnętrzne 11385
Oświadczenia majątkowe 1102237
Sprawy petentów 14730
Akty prawne 1795371
Co i jak załatwić 121253
Wydziały 67183
Sprawy 72122
Wybory ławników 15363
Unia Europejska 12779
Ochrona danych osobowych/RODO 6917

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2217190
Redakcja biuletynu 15868
Mapa serwisu 14071
Statystyki 14379
Kanały RSS 11015
Kontakt 143111
Deklaracja dostępności 1845
Raport dostępności 89
« powrót do poprzedniej strony