ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 3830
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 59298
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 20196
Raport o stanie gminy 2313
Dane 14
Dane ogólne 149632
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13320
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 7163
Budżet Obywatelski 2017 6260
Budżet Obywatelski 2018 6601
Budżet Obywatelski 2019 7473
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 11447
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 4799
Komisje 2324
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5673
Przyjęcia interesantów 2082
Dyżury radnych 2113
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 22983
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3404
Kadencja 2014 - 2018 19210
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 11166
Komisje 8746
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 21445
Przyjęcia interesantów 4586
Dyżury radnych 4749
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 83033
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8247
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9491
Komisje 5359
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 20081
Przyjęcia interesantów 4462
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 50892
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4422
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5234
Obsługa interesantów 211758
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 147317
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19523
Informacja za 2021 rok 146
Informacja za 2020 rok 1077
Informacja za 2019 rok 2736
Informacja za 2018 rok 4416
Informacja za 2017 rok 6992
Informacja za 2016 rok 7442
Informacja za 2015 rok 8458
Informacja za 2014 rok 13482
Informacja za 2012 rok 17061
Informacja za 2011 rok 19074
Informacja za 2013 rok 16303
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11464
Informacja za 2021 79
Informacja za 2020 1065
Informacja za 2019 3552
Informacja za 2018 5321
Informacja za 2017 7000
Informacja za 2016 8226
Informacja za 2015 8304
Informacja za 2014 13760
Informacja za 2013 18067
Informacja za 2012 17834
Informacja za 2011 17887
Informacja za 2010 3447
Sprawozdania finansowe 839
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 78
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 53
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2404
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 81587
Wydział Planowania Przestrzennego 14364
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12378
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10927
Wydział Gospodarki Mieniem 20323
Wydział Gospodarki Komunalnej 16587
Wydział Finansowo-Budżetowy 12954
Wydział Spraw Obywatelskich 14788
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10751
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10191
Urząd Stanu Cywilnego 32387
Audyt Wewnętrzny 10741
Wydział Realizacji Inwestycji 11614
Wydział Spraw Społecznych 7809
Inspektor Ochrony Danych 2594
Statut Gminy Międzyrzecz 30521
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 40795
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14529
Rejestry i ewidencje 13099
Petycje 14525
Zbiorcze informacje o petycjach 1884
Zgromadzenia 4216
Rejestr zgromadzeń 915
Informacje nieudostępnione w BIP 11060
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3312
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9806
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 52696
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 25652
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10810
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 15646
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9086
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 13084
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8994
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9382
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 16559
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9905
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9322
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6106
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9336
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9051
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9130
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9014
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9208
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3975
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2841
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2433
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2636
Oświadczenia majątkowe i inne 77159
Prawo lokalne 481
Zarządzenia Burmistrza 230507
Rok 2014 1399681
Rok 2013 1703610
Rok 2012 106171
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11362
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 3992
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 8925
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 14506
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 16116
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 20119
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10950
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 34368
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 43339
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 46182
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 28039
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 488582
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 185593
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 76676
Uchwały podjęte 160115
Głosowania 15102
Sprawozdania z wykonania uchwał 117643
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 12675
Gospodarka Komunalna 6798
Azbest 2021 279
Azbest 2018/2019 16530
Azbest 2018 4325
Azbest 2016/2017 19201
Azbest 2015/2016 13587
Azbest 2014/2015 21214
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 22091
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 107495
Deklaracja o wysokości opłaty 28035
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29893
Rejestr działalności regulowanej 47208
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12839
Zakres świadczenia usług 11055
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 18243
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 4169
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 16169
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 40802
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 10168
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 13364
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 15913
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 10780
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1214
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 22532
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 36078
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 38188
Woda i ścieki 965
Zezwolenia 1410
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 15050
Administrowanie cmentarzem komunalnym 27961
Kanalizacja deszczowa 11670
Czyste powietrze 7448
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5502
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 667
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 130323
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 106863
Informacje, ogłoszenia 129778
Informacja przy zwalczaniu ASF 2492
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 70091
Konsultacje z mieszkańcami 24168
Obwieszczenia 865417
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 11866
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 42184
Gminne Jednostki Oświatowe 23241
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 38186
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 9050
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 67
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 1876
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 448
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 45428
Rodzina 500 10177
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 39625
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 58870
Informacje ogólne 11270
Regulamin organizacyjny 9457
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 14596
Statut 3312
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 5012
Statut 2145
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 43545
Rejestr instytucji kultury 28545
Rejestr instytucji kultury 19924
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 49620
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 42236
Majątek spółek 11044
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4185
Zamówienia publiczne 29928
E-zamówienia publiczne 1634
Przetargi 426607
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 42151
Rewitalizacja 2016 1622
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 64466
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15821
Archiwum zamówień publicznych 13972
Organizacje pozarządowe 433698
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 21635
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3194
Rejestr informacji o środowisku 132963
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 34959
Zewnętrzne 11575
Oświadczenia majątkowe 1146800
Sprawy petentów 15021
Akty prawne 1912836
Co i jak załatwić 126120
Wydziały 71076
Sprawy 75431
Wybory ławników 15980
Unia Europejska 13077
Ochrona danych osobowych/RODO 7237

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2353612
Redakcja biuletynu 16087
Mapa serwisu 14272
Statystyki 14523
Kanały RSS 11160
Kontakt 146583
Deklaracja dostępności 2196
Raport dostępności 237
« powrót do poprzedniej strony