ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 13421
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 63218
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 21363
Raport o stanie gminy 3607
Dane 14
Dane ogólne 163164
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14314
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 8231
Budżet Obywatelski 2017 7036
Budżet Obywatelski 2018 7139
Budżet Obywatelski 2019 8538
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 13335
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 6087
Komisje 2862
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 7556
Przyjęcia interesantów 2547
Dyżury radnych 2495
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30648
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 4339
Kadencja 2014 - 2018 19234
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 11979
Komisje 9474
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 23939
Przyjęcia interesantów 4950
Dyżury radnych 5123
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 91167
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8693
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 10189
Komisje 5833
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 22145
Przyjęcia interesantów 4830
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 56151
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4814
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5750
Obsługa interesantów 222923
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 159068
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 20657
Informacja za 2021 rok 852
Informacja za 2020 rok 1751
Informacja za 2019 rok 3438
Informacja za 2018 rok 5208
Informacja za 2017 rok 7996
Informacja za 2016 rok 8175
Informacja za 2015 rok 9293
Informacja za 2014 rok 14329
Informacja za 2012 rok 17723
Informacja za 2011 rok 20004
Informacja za 2013 rok 17137
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11525
Informacja za 2022 68
Informacja za 2021 582
Informacja za 2020 1881
Informacja za 2019 4345
Informacja za 2018 6121
Informacja za 2017 7811
Informacja za 2016 9070
Informacja za 2015 9173
Informacja za 2014 14660
Informacja za 2013 18957
Informacja za 2012 18661
Informacja za 2011 18883
Informacja za 2010 3850
Sprawozdania finansowe 1113
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 92
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 510
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 427
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2934
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 86228
Wydział Planowania Przestrzennego 15180
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13125
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11480
Wydział Gospodarki Mieniem 21665
Wydział Gospodarki Komunalnej 17611
Wydział Finansowo-Budżetowy 13832
Wydział Spraw Obywatelskich 15652
Wydział Rozwoju Gospodarczego 11470
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10705
Urząd Stanu Cywilnego 35473
Audyt Wewnętrzny 11282
Wydział Realizacji Inwestycji 12272
Wydział Spraw Społecznych 8858
Inspektor Ochrony Danych 3035
Statut Gminy Międzyrzecz 32589
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 43520
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 15234
Rejestry i ewidencje 13873
Petycje 18563
Zbiorcze informacje o petycjach 2224
Zgromadzenia 4820
Rejestr zgromadzeń 1216
Informacje nieudostępnione w BIP 11521
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3636
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10209
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 55186
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 26975
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11318
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 16966
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9548
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 13860
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9373
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9801
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 18256
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10319
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9722
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6479
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9742
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9417
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9539
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9391
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9851
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4377
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3222
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2810
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3078
Oświadczenia majątkowe i inne 81968
Zagospodarowanie przestrzenne 266
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 407
Prawo lokalne 487
Zarządzenia Burmistrza 274951
Rok 2014 1679169
Rok 2013 2007816
Rok 2012 112064
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11894
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 51
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 43
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 6412
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 10475
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 16360
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 18036
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 22129
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11591
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 36146
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 44980
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 48005
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 29356
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 540064
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 209897
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 85306
Uchwały podjęte 172222
Głosowania 21478
Sprawozdania z wykonania uchwał 130606
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 16392
Gospodarka Komunalna 6902
Azbest 2022 1105
Azbest 2021 1751
Azbest 2018/2019 18381
Azbest 2018 4940
Azbest 2016/2017 20185
Azbest 2015/2016 14444
Azbest 2014/2015 21948
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 25107
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 131728
Deklaracja o wysokości opłaty 30162
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33348
Rejestr działalności regulowanej 51361
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 13664
Zakres świadczenia usług 11920
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 20071
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 5017
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 17138
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 46514
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 10941
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 14970
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 17746
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 12501
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1551
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 23974
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 39231
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 43717
Woda i ścieki 1622
Zezwolenia 1935
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 22955
Administrowanie cmentarzem komunalnym 32347
Kanalizacja deszczowa 12445
Czyste powietrze 9557
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6079
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1044
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 139808
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 112369
Informacje, ogłoszenia 144525
Informacja przy zwalczaniu ASF 3312
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 73367
Konsultacje z mieszkańcami 27874
Obwieszczenia 1001895
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 17001
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 44224
Gminne Jednostki Oświatowe 24795
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 41794
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 10655
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 367
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 4030
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 798
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 48525
Rodzina 500 11146
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 41623
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 62407
Informacje ogólne 11901
Regulamin organizacyjny 9873
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 16365
Statut 3706
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 112
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6256
Statut 2604
Rada Muzeum 4
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 48024
Rejestr instytucji kultury 31190
Rejestr instytucji kultury 22281
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 53152
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 44817
Majątek spółek 11623
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4597
Zamówienia publiczne 35183
E-zamówienia publiczne 4875
Przetargi 498720
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 52927
Rewitalizacja 2016 2184
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 73921
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 20739
Archiwum zamówień publicznych 15993
Organizacje pozarządowe 499357
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 24626
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3620
Rejestr informacji o środowisku 171037
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 36785
Zewnętrzne 12109
Oświadczenia majątkowe 1285878
Sprawy petentów 16057
Akty prawne 2248844
Co i jak załatwić 140358
Wydziały 83399
Sprawy 83865
Wybory ławników 18004
Unia Europejska 13809
Ochrona danych osobowych/RODO 8111

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2665049
Redakcja biuletynu 17050
Mapa serwisu 14882
Statystyki 15155
Kanały RSS 12171
Kontakt 157784
Deklaracja dostępności 3428
Raport dostępności 890
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 145
« powrót do poprzedniej strony