ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 9575
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 61364
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 20907
Raport o stanie gminy 2824
Dane 14
Dane ogólne 157139
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13925
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 7740
Budżet Obywatelski 2017 6715
Budżet Obywatelski 2018 6920
Budżet Obywatelski 2019 8147
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 12483
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 5461
Komisje 2618
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6696
Przyjęcia interesantów 2376
Dyżury radnych 2334
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 27025
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3900
Kadencja 2014 - 2018 19225
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 11645
Komisje 9142
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 23003
Przyjęcia interesantów 4811
Dyżury radnych 4981
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 87486
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8492
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9882
Komisje 5605
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 21305
Przyjęcia interesantów 4673
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 53754
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4652
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5514
Obsługa interesantów 218013
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 154050
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 20140
Informacja za 2021 rok 441
Informacja za 2020 rok 1466
Informacja za 2019 rok 3118
Informacja za 2018 rok 4922
Informacja za 2017 rok 7615
Informacja za 2016 rok 7888
Informacja za 2015 rok 8946
Informacja za 2014 rok 13970
Informacja za 2012 rok 17470
Informacja za 2011 rok 19682
Informacja za 2013 rok 16795
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11497
Informacja za 2021 294
Informacja za 2020 1490
Informacja za 2019 4059
Informacja za 2018 5798
Informacja za 2017 7496
Informacja za 2016 8734
Informacja za 2015 8835
Informacja za 2014 14283
Informacja za 2013 18613
Informacja za 2012 18349
Informacja za 2011 18461
Informacja za 2010 3689
Sprawozdania finansowe 978
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 291
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 226
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2695
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 84182
Wydział Planowania Przestrzennego 14775
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12808
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11213
Wydział Gospodarki Mieniem 21029
Wydział Gospodarki Komunalnej 17178
Wydział Finansowo-Budżetowy 13372
Wydział Spraw Obywatelskich 15223
Wydział Rozwoju Gospodarczego 11173
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10466
Urząd Stanu Cywilnego 34065
Audyt Wewnętrzny 11037
Wydział Realizacji Inwestycji 11945
Wydział Spraw Społecznych 8328
Inspektor Ochrony Danych 2834
Statut Gminy Międzyrzecz 31676
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 42283
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14896
Rejestry i ewidencje 13510
Petycje 16922
Zbiorcze informacje o petycjach 2068
Zgromadzenia 4543
Rejestr zgromadzeń 1062
Informacje nieudostępnione w BIP 11328
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3493
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10043
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 53972
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 26354
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11079
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 16326
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9302
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 13515
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9200
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9585
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 17400
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10110
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9540
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6304
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9553
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9235
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9323
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9220
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9540
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4190
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3019
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2627
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2900
Oświadczenia majątkowe i inne 79662
Prawo lokalne 484
Zarządzenia Burmistrza 261567
Rok 2014 1555453
Rok 2013 1873531
Rok 2012 109312
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11670
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 5193
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 9853
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 15560
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 17280
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 21232
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11294
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 35362
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 44267
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 47259
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 28770
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 517069
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 198728
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 81462
Uchwały podjęte 167265
Głosowania 18638
Sprawozdania z wykonania uchwał 125517
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 14935
Gospodarka Komunalna 6834
Azbest 2021 1106
Azbest 2018/2019 18043
Azbest 2018 4664
Azbest 2016/2017 19730
Azbest 2015/2016 14018
Azbest 2014/2015 21623
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 23736
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 123656
Deklaracja o wysokości opłaty 29306
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31956
Rejestr działalności regulowanej 49726
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 13287
Zakres świadczenia usług 11571
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 19301
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 4623
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 16728
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 44072
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 10592
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 14280
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 16888
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 11720
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1415
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 23295
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 37941
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 40983
Woda i ścieki 1345
Zezwolenia 1702
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 19417
Administrowanie cmentarzem komunalnym 30485
Kanalizacja deszczowa 12060
Czyste powietrze 8511
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5819
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 873
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 135210
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 110014
Informacje, ogłoszenia 138232
Informacja przy zwalczaniu ASF 2925
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 71872
Konsultacje z mieszkańcami 26072
Obwieszczenia 938075
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 14509
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 43248
Gminne Jednostki Oświatowe 24086
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 40111
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 9987
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 192
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 2254
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 641
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 46976
Rodzina 500 10703
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 40683
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 60674
Informacje ogólne 11593
Regulamin organizacyjny 9677
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 15465
Statut 3546
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 5667
Statut 2420
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 45807
Rejestr instytucji kultury 29876
Rejestr instytucji kultury 21213
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 51527
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 43621
Majątek spółek 11376
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4413
Zamówienia publiczne 32813
E-zamówienia publiczne 3417
Przetargi 467268
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 48206
Rewitalizacja 2016 1925
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 71087
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18090
Archiwum zamówień publicznych 15083
Organizacje pozarządowe 468715
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 23366
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3479
Rejestr informacji o środowisku 152163
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 35865
Zewnętrzne 11868
Oświadczenia majątkowe 1224347
Sprawy petentów 15512
Akty prawne 2095037
Co i jak załatwić 133980
Wydziały 77617
Sprawy 79985
Wybory ławników 17072
Unia Europejska 13483
Ochrona danych osobowych/RODO 7684

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2529383
Redakcja biuletynu 16587
Mapa serwisu 14649
Statystyki 14794
Kanały RSS 11476
Kontakt 152787
Deklaracja dostępności 2808
Raport dostępności 590
« powrót do poprzedniej strony