ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS 0
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020 r. 488
Dane 14
Dane ogólne 124826
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11020
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 53116
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 17573
Raport o stanie gminy 841
Budżet Obywatelski 5497
Budżet Obywatelski 2017 4534
Budżet Obywatelski 2018 5377
Budżet Obywatelski 2019 5155
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 7374
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 2906
Komisje 1395
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 2901
Przyjęcia interesantów 1193
Dyżury radnych 1239
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 10377
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1842
Kadencja 2014 - 2018 19075
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 9530
Komisje 7128
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 17195
Przyjęcia interesantów 3871
Dyżury radnych 4006
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 65621
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7243
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8136
Komisje 4307
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16055
Przyjęcia interesantów 3686
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 40994
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3529
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4297
Obsługa interesantów 189537
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 124540
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17182
Informacja za 2019 rok 995
Informacja za 2018 rok 2539
Informacja za 2017 rok 4755
Informacja za 2016 rok 5654
Informacja za 2015 rok 6553
Informacja za 2014 rok 11598
Informacja za 2012 rok 15204
Informacja za 2013 rok 14446
Informacja za 2011 rok 16839
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11300
Informacja za 2019 1634
Informacja za 2018 3401
Informacja za 2017 4943
Informacja za 2016 6324
Informacja za 2015 6510
Informacja za 2014 11872
Informacja za 2013 16193
Informacja za 2012 15901
Informacja za 2011 15690
Informacja za 2010 2554
Sprawozdania finansowe 400
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1088
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 73004
Wydział Planowania Przestrzennego 12553
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10869
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 9653
Wydział Gospodarki Mieniem 17256
Wydział Gospodarki Komunalnej 14658
Wydział Finansowo-Budżetowy 11283
Wydział Spraw Obywatelskich 13000
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9507
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9041
Urząd Stanu Cywilnego 26741
Audyt Wewnętrzny 9498
Wydział Realizacji Inwestycji 10423
Wydział Spraw Społecznych 6030
Inspektor Ochrony Danych 1675
Statut Gminy Międzyrzecz 25906
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 34955
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 12841
Rejestry i ewidencje 11700
Petycje 6822
Zbiorcze informacje o petycjach 1018
Zgromadzenia 2916
Rejestr zgromadzeń 520
Informacje nieudostępnione w BIP 9936
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2471
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8951
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 48121
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 22924
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9751
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 13567
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8180
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11691
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8161
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8354
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 14074
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9077
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8500
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5427
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8372
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8301
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8313
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8194
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8165
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3126
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2099
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1705
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1790
Oświadczenia majątkowe i inne 68778
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 159183
Rok 2014 928737
Rok 2013 1198686
Rok 2012 93400
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10401
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 155
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 5233
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 10017
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 11631
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 15840
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 9681
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 30617
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 39641
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 41931
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 25246
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 2518
Statut 987
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 393789
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 139845
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 59890
Uchwały podjęte 135924
Głosowania 5763
Sprawozdania z wykonania uchwał 91860
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 6996
Gospodarka Komunalna 6469
Azbest 2018/2019 9587
Azbest 2018 2989
Azbest 2016/2017 16927
Azbest 2015/2016 11983
Azbest 2014/2015 19707
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 16511
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 81701
Deklaracja o wysokości opłaty 23542
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23228
Rejestr działalności regulowanej 38766
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11321
Zakres świadczenia usług 9404
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14950
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2567
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13926
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 31919
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 8625
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 10313
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 12526
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7622
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 450
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 19979
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 27743
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 27704
Woda i ścieki 275
Zezwolenia 443
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 3555
Administrowanie cmentarzem komunalnym 20710
Kanalizacja deszczowa 10273
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4470
Czyste powietrze 4726
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 37
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 114509
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 97815
Informacje, ogłoszenia 103169
Informacja przy zwalczaniu ASF 1060
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 63775
Konsultacje z mieszkańcami 17952
Obwieszczenia 623665
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 4106
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 38419
Gminne Jednostki Oświatowe 20589
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 31772
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 5890
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 468
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 40690
Rodzina 500 8422
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 35575
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 51310
Informacje ogólne 9994
Regulamin organizacyjny 8625
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 11933
Statut 2585
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 34970
Rejestr instytucji kultury 23622
Rejestr instytucji kultury 15817
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 43232
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 37372
Majątek spółek 9781
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3103
Zamówienia publiczne 21013
Przetargi 261713
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 27200
Rewitalizacja 2016 451
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 43548
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8390
Archiwum zamówień publicznych 9810
Organizacje pozarządowe 325744
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 15308
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2083
Rejestr informacji o środowisku 67476
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 31817
Zewnętrzne 10438
Oświadczenia majątkowe 904316
Sprawy petentów 13199
Akty prawne 1323120
Co i jak załatwić 99088
Wydziały 50290
Sprawy 58937
Wybory ławników 11836
Unia Europejska 11422
Ochrona danych osobowych/RODO 5033

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1755681
Redakcja biuletynu 13974
Mapa serwisu 12942
Statystyki 13293
Kanały RSS 9908
Kontakt 126708
Deklaracja dostępności 27
« powrót do poprzedniej strony