ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (28.06.2020 r.) 6026
KORONAWIRUS 0
Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 1256
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 55998
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 19032
Raport o stanie gminy 1581
Dane 14
Dane ogólne 136485
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12129
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6365
Budżet Obywatelski 2017 5477
Budżet Obywatelski 2018 6045
Budżet Obywatelski 2019 6508
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 9615
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 3797
Komisje 1877
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4313
Przyjęcia interesantów 1591
Dyżury radnych 1689
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 16032
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2582
Kadencja 2014 - 2018 19162
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10499
Komisje 7974
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 19478
Przyjęcia interesantów 4277
Dyżury radnych 4416
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 75908
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7822
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8831
Komisje 4870
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18132
Przyjęcia interesantów 4129
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 46062
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4082
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4788
Obsługa interesantów 201218
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 136784
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 18418
Informacja za 2020 rok 434
Informacja za 2019 rok 1955
Informacja za 2018 rok 3554
Informacja za 2017 rok 6000
Informacja za 2016 rok 6615
Informacja za 2015 rok 7643
Informacja za 2014 rok 12660
Informacja za 2012 rok 16207
Informacja za 2013 rok 15541
Informacja za 2011 rok 18059
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11374
Informacja za 2020 397
Informacja za 2019 2713
Informacja za 2018 4468
Informacja za 2017 6075
Informacja za 2016 7348
Informacja za 2015 7547
Informacja za 2014 12936
Informacja za 2013 17317
Informacja za 2012 16979
Informacja za 2011 16909
Informacja za 2010 3050
Sprawozdania finansowe 603
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1866
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 77128
Wydział Planowania Przestrzennego 13501
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11597
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10346
Wydział Gospodarki Mieniem 18877
Wydział Gospodarki Komunalnej 15668
Wydział Finansowo-Budżetowy 12135
Wydział Spraw Obywatelskich 13924
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10143
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9700
Urząd Stanu Cywilnego 29458
Audyt Wewnętrzny 10185
Wydział Realizacji Inwestycji 11003
Wydział Spraw Społecznych 6844
Inspektor Ochrony Danych 2175
Statut Gminy Międzyrzecz 28375
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 37986
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 13835
Rejestry i ewidencje 12471
Petycje 9770
Zbiorcze informacje o petycjach 1501
Zgromadzenia 3659
Rejestr zgromadzeń 693
Informacje nieudostępnione w BIP 10573
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2951
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9446
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 50597
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 24414
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10350
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14600
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8676
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12379
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8591
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8928
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 15262
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9521
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8933
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5773
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8913
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8703
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8733
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8628
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8709
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3579
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2513
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2124
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2259
Oświadczenia majątkowe i inne 73205
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 167833
Rok 2014 1179640
Rok 2013 1461523
Rok 2012 100760
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10871
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 1280
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 7198
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 12505
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 14073
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 18133
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10389
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 32659
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 41659
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 44245
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 26767
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 3882
Statut 1644
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 443889
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 165992
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 69709
Uchwały podjęte 149054
Głosowania 10257
Sprawozdania z wykonania uchwał 106588
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 9067
Gospodarka Komunalna 6688
Azbest 2018/2019 12981
Azbest 2018 3699
Azbest 2016/2017 18148
Azbest 2015/2016 12765
Azbest 2014/2015 20510
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 18868
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 90015
Deklaracja o wysokości opłaty 25656
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25900
Rejestr działalności regulowanej 42595
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12042
Zakres świadczenia usług 10127
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 16422
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3295
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15000
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 36109
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9353
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 11591
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 14162
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9087
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 828
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 21274
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 32335
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 33162
Woda i ścieki 552
Zezwolenia 946
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 9174
Administrowanie cmentarzem komunalnym 24496
Kanalizacja deszczowa 10937
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4966
Czyste powietrze 6131
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 337
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 121667
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 101688
Informacje, ogłoszenia 116489
Informacja przy zwalczaniu ASF 1816
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 66961
Konsultacje z mieszkańcami 21181
Obwieszczenia 758483
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 8149
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 40357
Gminne Jednostki Oświatowe 21890
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 34907
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 7543
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 932
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 172
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 42802
Rodzina 500 9364
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 37743
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 55225
Informacje ogólne 10625
Regulamin organizacyjny 9059
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 13365
Statut 2993
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 39384
Rejestr instytucji kultury 26182
Rejestr instytucji kultury 17960
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 46341
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 39808
Majątek spółek 10444
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3645
Zamówienia publiczne 25358
Przetargi 346560
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 34320
Rewitalizacja 2016 1081
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 51545
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 12064
Archiwum zamówień publicznych 12029
Organizacje pozarządowe 378699
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 18613
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2670
Rejestr informacji o środowisku 99717
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 33548
Zewnętrzne 11062
Oświadczenia majątkowe 1027155
Sprawy petentów 14144
Akty prawne 1615107
Co i jak załatwić 111978
Wydziały 60391
Sprawy 66467
Wybory ławników 14188
Unia Europejska 12319
Ochrona danych osobowych/RODO 6258

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2027566
Redakcja biuletynu 15106
Mapa serwisu 13707
Statystyki 14029
Kanały RSS 10655
Kontakt 137075
Deklaracja dostępności 1047
« powrót do poprzedniej strony