ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 8341
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 60808
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 20743
Raport o stanie gminy 2718
Dane 14
Dane ogólne 155489
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13766
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 7575
Budżet Obywatelski 2017 6630
Budżet Obywatelski 2018 6871
Budżet Obywatelski 2019 8002
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 12265
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 5280
Komisje 2559
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6458
Przyjęcia interesantów 2333
Dyżury radnych 2291
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 26162
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3781
Kadencja 2014 - 2018 19225
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 11581
Komisje 9078
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 22751
Przyjęcia interesantów 4754
Dyżury radnych 4940
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 86351
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8448
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9818
Komisje 5557
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 21104
Przyjęcia interesantów 4637
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 53324
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4623
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5470
Obsługa interesantów 216392
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 152755
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 20018
Informacja za 2021 rok 389
Informacja za 2020 rok 1398
Informacja za 2019 rok 3051
Informacja za 2018 rok 4816
Informacja za 2017 rok 7505
Informacja za 2016 rok 7788
Informacja za 2015 rok 8859
Informacja za 2014 rok 13891
Informacja za 2012 rok 17401
Informacja za 2011 rok 19584
Informacja za 2013 rok 16727
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11489
Informacja za 2021 238
Informacja za 2020 1408
Informacja za 2019 3945
Informacja za 2018 5709
Informacja za 2017 7397
Informacja za 2016 8633
Informacja za 2015 8726
Informacja za 2014 14187
Informacja za 2013 18518
Informacja za 2012 18251
Informacja za 2011 18359
Informacja za 2010 3633
Sprawozdania finansowe 950
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 248
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 184
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2644
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 83541
Wydział Planowania Przestrzennego 14687
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12730
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11170
Wydział Gospodarki Mieniem 20918
Wydział Gospodarki Komunalnej 17073
Wydział Finansowo-Budżetowy 13265
Wydział Spraw Obywatelskich 15137
Wydział Rozwoju Gospodarczego 11051
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 10422
Urząd Stanu Cywilnego 33601
Audyt Wewnętrzny 10987
Wydział Realizacji Inwestycji 11850
Wydział Spraw Społecznych 8200
Inspektor Ochrony Danych 2793
Statut Gminy Międzyrzecz 31432
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 42021
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14836
Rejestry i ewidencje 13442
Petycje 16484
Zbiorcze informacje o petycjach 2035
Zgromadzenia 4433
Rejestr zgromadzeń 1031
Informacje nieudostępnione w BIP 11281
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3456
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9988
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 53653
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 26242
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11034
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 16174
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9258
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 13419
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9166
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9551
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 17202
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10076
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9496
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6258
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9513
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9198
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9290
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9186
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 9461
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4146
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2984
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2589
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2847
Oświadczenia majątkowe i inne 79116
Prawo lokalne 484
Zarządzenia Burmistrza 258982
Rok 2014 1535644
Rok 2013 1848147
Rok 2012 108774
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11608
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 4802
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 9640
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 15312
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 17044
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 21028
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11230
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 35177
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 44109
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 47055
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 28612
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 512539
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 196429
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 80776
Uchwały podjęte 166097
Głosowania 17840
Sprawozdania z wykonania uchwał 124374
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 14287
Gospodarka Komunalna 6822
Azbest 2021 621
Azbest 2018/2019 17933
Azbest 2018 4575
Azbest 2016/2017 19619
Azbest 2015/2016 13918
Azbest 2014/2015 21529
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 23352
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 118135
Deklaracja o wysokości opłaty 28977
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31192
Rejestr działalności regulowanej 49272
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 13205
Zakres świadczenia usług 11489
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 19123
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 4529
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 16630
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 43384
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 10496
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 14110
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 16750
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 11461
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1371
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 23110
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 37694
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 40412
Woda i ścieki 1245
Zezwolenia 1650
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 18755
Administrowanie cmentarzem komunalnym 30040
Kanalizacja deszczowa 11993
Czyste powietrze 8209
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5760
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 828
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 134008
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 109142
Informacje, ogłoszenia 136876
Informacja przy zwalczaniu ASF 2844
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 71543
Konsultacje z mieszkańcami 25690
Obwieszczenia 926158
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 13858
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 43040
Gminne Jednostki Oświatowe 23963
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 39790
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 9830
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 169
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 2181
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 620
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 46513
Rodzina 500 10587
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 40398
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 60234
Informacje ogólne 11518
Regulamin organizacyjny 9636
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 15148
Statut 3494
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 5489
Statut 2368
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 45219
Rejestr instytucji kultury 29528
Rejestr instytucji kultury 20930
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 51103
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 43258
Majątek spółek 11313
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4362
Zamówienia publiczne 32114
E-zamówienia publiczne 3046
Przetargi 462400
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 46959
Rewitalizacja 2016 1883
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 70341
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17526
Archiwum zamówień publicznych 14864
Organizacje pozarządowe 461748
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 23020
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3439
Rejestr informacji o środowisku 148459
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 35645
Zewnętrzne 11819
Oświadczenia majątkowe 1209507
Sprawy petentów 15372
Akty prawne 2069210
Co i jak załatwić 132220
Wydziały 76213
Sprawy 78991
Wybory ławników 16839
Unia Europejska 13380
Ochrona danych osobowych/RODO 7560

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2513138
Redakcja biuletynu 16429
Mapa serwisu 14553
Statystyki 14713
Kanały RSS 11386
Kontakt 151366
Deklaracja dostępności 2651
Raport dostępności 482