ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 960
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 58034
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 19584
Raport o stanie gminy 1907
Dane 14
Dane ogólne 143475
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12749
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6906
Budżet Obywatelski 2017 5896
Budżet Obywatelski 2018 6349
Budżet Obywatelski 2019 7035
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 10675
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 4379
Komisje 2122
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5009
Przyjęcia interesantów 1805
Dyżury radnych 1910
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 19314
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 3038
Kadencja 2014 - 2018 19196
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10873
Komisje 8374
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 20444
Przyjęcia interesantów 4439
Dyżury radnych 4599
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 79158
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8049
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 9178
Komisje 5163
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 19099
Przyjęcia interesantów 4298
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 48326
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4271
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 5044
Obsługa interesantów 207284
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 142060
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19005
Informacja za 2020 rok 778
Informacja za 2019 rok 2387
Informacja za 2018 rok 4022
Informacja za 2017 rok 6575
Informacja za 2016 rok 7089
Informacja za 2015 rok 8097
Informacja za 2014 rok 13089
Informacja za 2012 rok 16646
Informacja za 2013 rok 15952
Informacja za 2011 rok 18602
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11407
Informacja za 2020 748
Informacja za 2019 3176
Informacja za 2018 4941
Informacja za 2017 6580
Informacja za 2016 7827
Informacja za 2015 7946
Informacja za 2014 13383
Informacja za 2013 17706
Informacja za 2012 17396
Informacja za 2011 17413
Informacja za 2010 3279
Sprawozdania finansowe 738
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2134
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 79756
Wydział Planowania Przestrzennego 14013
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11977
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10651
Wydział Gospodarki Mieniem 19578
Wydział Gospodarki Komunalnej 16189
Wydział Finansowo-Budżetowy 12675
Wydział Spraw Obywatelskich 14453
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10450
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9988
Urząd Stanu Cywilnego 31180
Audyt Wewnętrzny 10480
Wydział Realizacji Inwestycji 11300
Wydział Spraw Społecznych 7381
Inspektor Ochrony Danych 2395
Statut Gminy Międzyrzecz 29493
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 39331
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 14199
Rejestry i ewidencje 12819
Petycje 12713
Zbiorcze informacje o petycjach 1691
Zgromadzenia 3939
Rejestr zgromadzeń 821
Informacje nieudostępnione w BIP 10828
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3142
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9656
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 51748
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 25032
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10606
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 15248
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8883
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12779
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8809
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9161
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 15943
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9740
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9140
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5943
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 9148
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8891
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8941
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8841
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8960
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3784
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2695
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2287
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2461
Oświadczenia majątkowe i inne 75292
Prawo lokalne 480
Zarządzenia Burmistrza 197449
Rok 2014 1291976
Rok 2013 1585764
Rok 2012 103637
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 11129
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 3252
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 8137
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 13630
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 15179
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 19169
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10694
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 33531
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 42547
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 45224
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 27366
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 467020
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 176082
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 73456
Uchwały podjęte 154953
Głosowania 12727
Sprawozdania z wykonania uchwał 112231
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 11107
Gospodarka Komunalna 6763
Azbest 2018/2019 15095
Azbest 2018 3997
Azbest 2016/2017 18678
Azbest 2015/2016 13184
Azbest 2014/2015 20833
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 20659
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 96589
Deklaracja o wysokości opłaty 27218
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28553
Rejestr działalności regulowanej 44750
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12394
Zakres świadczenia usług 10647
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 17239
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3830
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15603
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 38434
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9730
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 12667
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 15016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9890
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1008
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 21980
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 34066
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 35807
Woda i ścieki 755
Zezwolenia 1194
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 11777
Administrowanie cmentarzem komunalnym 26318
Kanalizacja deszczowa 11318
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5246
Czyste powietrze 6806
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 517
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 127114
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 104921
Informacje, ogłoszenia 122294
Informacja przy zwalczaniu ASF 2168
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 68991
Konsultacje z mieszkańcami 22700
Obwieszczenia 813818
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 10245
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 41524
Gminne Jednostki Oświatowe 22681
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 36440
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 8410
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 1589
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 345
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 44418
Rodzina 500 9834
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 38919
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 57723
Informacje ogólne 11007
Regulamin organizacyjny 9294
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 14093
Statut 3169
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 4532
Statut 1882
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 42065
Rejestr instytucji kultury 27703
Rejestr instytucji kultury 19044
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 48178
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 41130
Majątek spółek 10769
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3907
Zamówienia publiczne 27971
E-zamówienia publiczne 631
Przetargi 386535
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 38156
Rewitalizacja 2016 1347
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 57330
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14337
Archiwum zamówień publicznych 13000
Organizacje pozarządowe 407339
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 20234
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2928
Rejestr informacji o środowisku 117243
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 34308
Zewnętrzne 11317
Oświadczenia majątkowe 1092396
Sprawy petentów 14666
Akty prawne 1770627
Co i jak załatwić 120156
Wydziały 66273
Sprawy 71434
Wybory ławników 15217
Unia Europejska 12713
Ochrona danych osobowych/RODO 6808

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2189683
Redakcja biuletynu 15805
Mapa serwisu 14028
Statystyki 14334
Kanały RSS 10971
Kontakt 142398
Deklaracja dostępności 1761
Raport dostępności 46