ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
PROFILAKTYKA JODOWA 1055
Informacje dot. sprzedaży węgla przez gminę 1558
DODATEK WĘGLOWY 2549
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 1380
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 66359
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 22513
Raport o stanie gminy 4827
Dane 14
Dane ogólne 176207
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15518
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 9055
Budżet Obywatelski 2017 7973
Budżet Obywatelski 2018 7752
Budżet Obywatelski 2019 9707
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 15017
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 7473
Komisje 3400
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10648
Przyjęcia interesantów 3103
Dyżury radnych 3113
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 40210
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 5388
Kadencja 2014 - 2018 19275
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 12862
Komisje 10287
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 27342
Przyjęcia interesantów 5284
Dyżury radnych 5451
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 98390
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 9154
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 11085
Komisje 6445
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 24416
Przyjęcia interesantów 5241
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 61771
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 5251
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 6452
Obsługa interesantów 232346
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 170961
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 22132
Informacja za 2022 rok 734
Informacja za 2021 rok 1923
Informacja za 2020 rok 2478
Informacja za 2019 rok 4343
Informacja za 2018 rok 6114
Informacja za 2017 rok 8992
Informacja za 2016 rok 9022
Informacja za 2015 rok 10228
Informacja za 2014 rok 15274
Informacja za 2012 rok 18636
Informacja za 2011 rok 21063
Informacja za 2013 rok 18161
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11555
Informacja za 2022 944
Informacja za 2021 1504
Informacja za 2020 2840
Informacja za 2019 5274
Informacja za 2018 7067
Informacja za 2017 8762
Informacja za 2016 10015
Informacja za 2015 10115
Informacja za 2014 15641
Informacja za 2013 19893
Informacja za 2012 19556
Informacja za 2011 19996
Informacja za 2010 4277
Sprawozdania finansowe 1309
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 589
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 979
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 953
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 3541
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 90323
Wydział Planowania Przestrzennego 16027
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13779
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 12078
Wydział Gospodarki Mieniem 22867
Wydział Gospodarki Komunalnej 18724
Wydział Finansowo-Budżetowy 14603
Wydział Spraw Obywatelskich 16510
Wydział Rozwoju Gospodarczego 12080
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11308
Urząd Stanu Cywilnego 37828
Audyt Wewnętrzny 11815
Wydział Realizacji Inwestycji 12940
Wydział Spraw Społecznych 9870
Inspektor Ochrony Danych 3559
Statut Gminy Międzyrzecz 34514
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 46675
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 16027
Rejestry i ewidencje 14730
Petycje 23184
Zbiorcze informacje o petycjach 2702
Zgromadzenia 5485
Rejestr zgromadzeń 1732
Informacje nieudostępnione w BIP 12111
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4033
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10634
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 57452
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 28429
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11799
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 18098
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 10054
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14668
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9780
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 10300
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 19914
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10780
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 10157
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6878
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 10271
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9844
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9969
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9840
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 10621
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4804
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3671
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 3187
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3536
Zagospodarowanie przestrzenne 938
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1435
Oświadczenia majątkowe i inne 86071
Prawo lokalne 490
Zarządzenia Burmistrza 332821
Rok 2014 2069886
Rok 2013 2404537
Rok 2012 119363
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 12504
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 371
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 438
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 8086
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 12378
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 18553
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 20052
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 24177
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 12201
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 38230
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 46958
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 50224
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 30812
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 600129
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 239528
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 96924
Uchwały podjęte 185433
Głosowania 31527
Sprawozdania z wykonania uchwał 145968
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 19633
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 146176
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 116824
Informacje, ogłoszenia 161167
Informacja przy zwalczaniu ASF 4460
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 76618
Gospodarka Komunalna 6968
Azbest 2023 1365
Azbest 2022 2949
Azbest 2021 2390
Azbest 2018/2019 19154
Azbest 2018 5639
Azbest 2016/2017 21151
Azbest 2015/2016 15269
Azbest 2014/2015 22614
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 28224
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 148492
Deklaracja o wysokości opłaty 31882
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36395
Rejestr działalności regulowanej 55480
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 14536
Zakres świadczenia usług 12618
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 21995
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 6105
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 18142
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 52263
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 11659
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 16503
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 19780
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 14347
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1934
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 25292
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 45552
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 51422
Woda i ścieki 2252
Zezwolenia 2528
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 32978
Administrowanie cmentarzem komunalnym 37597
Kanalizacja deszczowa 13156
Czyste powietrze 11488
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6631
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1458
Konsultacje z mieszkańcami 32295
Obwieszczenia 1186233
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 26765
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 45919
Gminne Jednostki Oświatowe 26221
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 45172
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 12182
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 810
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 6596
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 1160
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 51979
Rodzina 500 12093
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 43490
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 65724
Informacje ogólne 12527
Regulamin organizacyjny 10327
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 17998
Statut 4148
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 680
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7556
Statut 3127
Rada Muzeum 332
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 51654
Rejestr instytucji kultury 33501
Rejestr instytucji kultury 24392
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 56909
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 47270
Majątek spółek 12223
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 5133
Zamówienia publiczne 38971
E-zamówienia publiczne 6697
Przetargi 589610
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 65435
Rewitalizacja 2016 2810
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 82530
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 27202
Archiwum zamówień publicznych 18141
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 27698
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 4284
Organizacje pozarządowe 569025
Rejestr informacji o środowisku 218015
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 38517
Zewnętrzne 12795
Oświadczenia majątkowe 1430047
Sprawy petentów 16739
Akty prawne 2708333
Narodowy Spis Powszechny 2021 22298
Co i jak załatwić 153725
Wydziały 96436
Sprawy 93288
Wybory ławników 20063
Unia Europejska 14574
Ochrona danych osobowych/RODO 9136

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3034453
Redakcja biuletynu 17820
Mapa serwisu 15276
Statystyki 15650
Kanały RSS 12738
Kontakt 283160
Deklaracja dostępności 4717
Raport dostępności 1606
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 858