Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (28.06.2020 r.) 3824
KORONAWIRUS 0
Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 546
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 54639
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 18367
Raport o stanie gminy 1277
Dane 14
Dane ogólne 130671
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11598
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 5930
Budżet Obywatelski 2017 5084
Budżet Obywatelski 2018 5767
Budżet Obywatelski 2019 5916
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 8652
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 3372
Komisje 1667
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 3564
Przyjęcia interesantów 1383
Dyżury radnych 1502
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 13260
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2218
Kadencja 2014 - 2018 19130
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10052
Komisje 7513
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18195
Przyjęcia interesantów 4080
Dyżury radnych 4209
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 71375
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7557
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8532
Komisje 4586
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 16988
Przyjęcia interesantów 3928
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 43480
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 3827
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4549
Obsługa interesantów 195747
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 130973
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17873
Informacja za 2020 rok 191
Informacja za 2019 rok 1534
Informacja za 2018 rok 3072
Informacja za 2017 rok 5458
Informacja za 2016 rok 6190
Informacja za 2015 rok 7187
Informacja za 2014 rok 12207
Informacja za 2012 rok 15781
Informacja za 2013 rok 15088
Informacja za 2011 rok 17584
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11347
Informacja za 2020 146
Informacja za 2019 2256
Informacja za 2018 3990
Informacja za 2017 5540
Informacja za 2016 6893
Informacja za 2015 7093
Informacja za 2014 12486
Informacja za 2013 16801
Informacja za 2012 16479
Informacja za 2011 16388
Informacja za 2010 2797
Sprawozdania finansowe 543
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1554
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 75258
Wydział Planowania Przestrzennego 13105
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11273
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10075
Wydział Gospodarki Mieniem 18227
Wydział Gospodarki Komunalnej 15252
Wydział Finansowo-Budżetowy 11780
Wydział Spraw Obywatelskich 13518
Wydział Rozwoju Gospodarczego 9877
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9423
Urząd Stanu Cywilnego 28301
Audyt Wewnętrzny 9917
Wydział Realizacji Inwestycji 10755
Wydział Spraw Społecznych 6536
Inspektor Ochrony Danych 1959
Statut Gminy Międzyrzecz 27299
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 36635
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 13382
Rejestry i ewidencje 12116
Petycje 8543
Zbiorcze informacje o petycjach 1284
Zgromadzenia 3310
Rejestr zgromadzeń 602
Informacje nieudostępnione w BIP 10317
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2765
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9255
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 49356
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 23684
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10101
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14114
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8476
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12050
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8376
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 8710
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 14606
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9325
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 8733
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5608
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8662
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8529
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8533
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8431
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8475
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3349
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2342
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1944
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2060
Oświadczenia majątkowe i inne 71506
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 161922
Rok 2014 1046091
Rok 2013 1320617
Rok 2012 97153
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10649
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 655
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 6304
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 11393
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 12996
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 17120
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10111
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 31718
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 40742
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 43172
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 26102
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 3249
Statut 1344
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 420366
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 152780
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 65485
Uchwały podjęte 143122
Głosowania 7906
Sprawozdania z wykonania uchwał 99597
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 8162
Gospodarka Komunalna 6593
Azbest 2018/2019 11384
Azbest 2018 3359
Azbest 2016/2017 17601
Azbest 2015/2016 12374
Azbest 2014/2015 20177
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 17708
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 86317
Deklaracja o wysokości opłaty 24736
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24791
Rejestr działalności regulowanej 40733
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 11694
Zakres świadczenia usług 9715
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 15683
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2922
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14497
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 34104
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9004
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 10909
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 13327
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8473
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 640
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 20695
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 30179
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 30575
Woda i ścieki 437
Zezwolenia 683
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 6393
Administrowanie cmentarzem komunalnym 22463
Kanalizacja deszczowa 10635
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 4734
Czyste powietrze 5450
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 183
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 118168
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 99754
Informacje, ogłoszenia 109649
Informacja przy zwalczaniu ASF 1436
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 65310
Konsultacje z mieszkańcami 19439
Obwieszczenia 695839
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 6068
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 39364
Gminne Jednostki Oświatowe 21279
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 33524
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 6778
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 650
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 39
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 41806
Rodzina 500 8942
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 36686
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 53266
Informacje ogólne 10356
Regulamin organizacyjny 8859
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 12728
Statut 2812
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 37079
Rejestr instytucji kultury 24821
Rejestr instytucji kultury 16842
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 44827
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 38571
Majątek spółek 10144
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3375
Zamówienia publiczne 23391
Przetargi 304454
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 30977
Rewitalizacja 2016 742
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 47231
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10350
Archiwum zamówień publicznych 11012
Organizacje pozarządowe 353661
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 17064
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2407
Rejestr informacji o środowisku 83178
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 32743
Zewnętrzne 10773
Oświadczenia majątkowe 963170
Sprawy petentów 13671
Akty prawne 1463589
Co i jak załatwić 105692
Wydziały 55086
Sprawy 62628
Wybory ławników 13105
Unia Europejska 11902
Ochrona danych osobowych/RODO 5641

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1880886
Redakcja biuletynu 14502
Mapa serwisu 13373
Statystyki 13714
Kanały RSS 10294
Kontakt 132259
Deklaracja dostępności 482