ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 56730
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 19235
Raport o stanie gminy 1659
Dane 14
Dane ogólne 138924
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12395
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 6617
Budżet Obywatelski 2017 5622
Budżet Obywatelski 2018 6145
Budżet Obywatelski 2019 6718
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 10004
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 4009
Komisje 1967
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4521
Przyjęcia interesantów 1664
Dyżury radnych 1765
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 16887
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 2733
Kadencja 2014 - 2018 19179
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 10633
Komisje 8124
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 19811
Przyjęcia interesantów 4326
Dyżury radnych 4479
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 77174
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 7898
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 8946
Komisje 4966
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 18503
Przyjęcia interesantów 4181
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 46688
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 4144
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 4859
Obsługa interesantów 203370
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 138582
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 18580
Informacja za 2020 rok 523
Informacja za 2019 rok 2095
Informacja za 2018 rok 3685
Informacja za 2017 rok 6176
Informacja za 2016 rok 6756
Informacja za 2015 rok 7800
Informacja za 2014 rok 12794
Informacja za 2012 rok 16362
Informacja za 2013 rok 15669
Informacja za 2011 rok 18245
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11387
Informacja za 2020 491
Informacja za 2019 2849
Informacja za 2018 4600
Informacja za 2017 6221
Informacja za 2016 7498
Informacja za 2015 7697
Informacja za 2014 13074
Informacja za 2013 17465
Informacja za 2012 17132
Informacja za 2011 17084
Informacja za 2010 3125
Sprawozdania finansowe 665
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 1956
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 78052
Wydział Planowania Przestrzennego 13681
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 11712
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 10437
Wydział Gospodarki Mieniem 19110
Wydział Gospodarki Komunalnej 15854
Wydział Finansowo-Budżetowy 12290
Wydział Spraw Obywatelskich 14117
Wydział Rozwoju Gospodarczego 10256
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 9787
Urząd Stanu Cywilnego 30016
Audyt Wewnętrzny 10285
Wydział Realizacji Inwestycji 11115
Wydział Spraw Społecznych 7005
Inspektor Ochrony Danych 2240
Statut Gminy Międzyrzecz 28797
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 38462
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 13951
Rejestry i ewidencje 12587
Petycje 10471
Zbiorcze informacje o petycjach 1565
Zgromadzenia 3759
Rejestr zgromadzeń 731
Informacje nieudostępnione w BIP 10661
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3018
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 9508
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 51051
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 24623
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 10427
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 14790
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 8744
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 12537
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 8661
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 9001
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 15462
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 9582
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9001
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 5831
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 8993
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 8770
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 8789
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 8698
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 8790
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 3650
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 2565
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 2183
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 2327
Oświadczenia majątkowe i inne 73894
Prawo lokalne 478
Zarządzenia Burmistrza 173099
Rok 2014 1220546
Rok 2013 1506563
Rok 2012 101783
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 10959
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 2090
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 7509
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 12913
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 14427
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 18498
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 10505
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 32937
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 41939
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 44558
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 26958
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 451868
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 169668
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 71026
Uchwały podjęte 151147
Głosowania 10981
Sprawozdania z wykonania uchwał 108589
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 9739
Gospodarka Komunalna 6719
Azbest 2018/2019 13926
Azbest 2018 3774
Azbest 2016/2017 18309
Azbest 2015/2016 12905
Azbest 2014/2015 20616
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 19482
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 93092
Deklaracja o wysokości opłaty 26219
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26961
Rejestr działalności regulowanej 43290
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 12139
Zakres świadczenia usług 10342
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 16736
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3477
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15201
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 36913
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 9459
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 11893
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 14434
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9376
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 895
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 21493
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 32967
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 34036
Woda i ścieki 623
Zezwolenia 1054
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 10032
Administrowanie cmentarzem komunalnym 25136
Kanalizacja deszczowa 11043
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 5045
Czyste powietrze 6342
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 391
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 123596
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 102677
Informacje, ogłoszenia 118602
Informacja przy zwalczaniu ASF 1948
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 67640
Konsultacje z mieszkańcami 21700
Obwieszczenia 778611
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 8848
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 40855
Gminne Jednostki Oświatowe 22151
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 35442
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 7838
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 1098
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 223
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 43380
Rodzina 500 9504
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 38174
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 56375
Informacje ogólne 10760
Regulamin organizacyjny 9140
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 13632
Statut 3045
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 4120
Statut 1723
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 40682
Rejestr instytucji kultury 26903
Rejestr instytucji kultury 18383
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 46945
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 40220
Majątek spółek 10548
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 3733
Zamówienia publiczne 26422
Przetargi 362640
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 35710
Rewitalizacja 2016 1164
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 53654
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 12876
Archiwum zamówień publicznych 12370
Organizacje pozarządowe 387890
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 19136
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 2749
Rejestr informacji o środowisku 105085
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 33810
Zewnętrzne 11145
Oświadczenia majątkowe 1050058
Sprawy petentów 14365
Akty prawne 1669111
Co i jak załatwić 114780
Wydziały 62344
Sprawy 68077
Wybory ławników 14529
Unia Europejska 12444
Ochrona danych osobowych/RODO 6439

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2084502
Redakcja biuletynu 15453
Mapa serwisu 13848
Statystyki 14134
Kanały RSS 10778
Kontakt 138947
Deklaracja dostępności 1317