ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
PROFILAKTYKA JODOWA 348
Informacje dot. sprzedaży węgla przez gminę 480
DODATEK WĘGLOWY 1794
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 803
Koronawirus 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 65109
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 22020
Raport o stanie gminy 4289
Dane 14
Dane ogólne 170951
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15150
e-urząd 0
Budżet Obywatelski 8778
Budżet Obywatelski 2017 7607
Budżet Obywatelski 2018 7521
Budżet Obywatelski 2019 9271
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 14325
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 6855
Komisje 3160
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9540
Przyjęcia interesantów 2896
Dyżury radnych 2893
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 35845
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 4940
Kadencja 2014 - 2018 19256
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 12556
Komisje 10007
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 26209
Przyjęcia interesantów 5155
Dyżury radnych 5326
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 95303
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 8971
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 10757
Komisje 6225
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 23644
Przyjęcia interesantów 5074
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 59391
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 5076
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 6257
Obsługa interesantów 228498
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 166229
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 21546
Informacja za 2022 rok 435
Informacja za 2021 rok 1490
Informacja za 2020 rok 2202
Informacja za 2019 rok 4009
Informacja za 2018 rok 5795
Informacja za 2017 rok 8609
Informacja za 2016 rok 8701
Informacja za 2015 rok 9878
Informacja za 2014 rok 14914
Informacja za 2012 rok 18273
Informacja za 2011 rok 20640
Informacja za 2013 rok 17803
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11542
Informacja za 2022 527
Informacja za 2021 1150
Informacja za 2020 2455
Informacja za 2019 4868
Informacja za 2018 6698
Informacja za 2017 8394
Informacja za 2016 9614
Informacja za 2015 9714
Informacja za 2014 15248
Informacja za 2013 19520
Informacja za 2012 19147
Informacja za 2011 19542
Informacja za 2010 4106
Sprawozdania finansowe 1217
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 371
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 797
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 753
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 3281
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 88575
Wydział Planowania Przestrzennego 15655
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13486
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 11817
Wydział Gospodarki Mieniem 22344
Wydział Gospodarki Komunalnej 18287
Wydział Finansowo-Budżetowy 14242
Wydział Spraw Obywatelskich 16114
Wydział Rozwoju Gospodarczego 11836
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 11049
Urząd Stanu Cywilnego 36831
Audyt Wewnętrzny 11592
Wydział Realizacji Inwestycji 12668
Wydział Spraw Społecznych 9575
Inspektor Ochrony Danych 3367
Statut Gminy Międzyrzecz 33747
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 45411
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 15737
Rejestry i ewidencje 14396
Petycje 21489
Zbiorcze informacje o petycjach 2539
Zgromadzenia 5279
Rejestr zgromadzeń 1555
Informacje nieudostępnione w BIP 11886
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3875
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 10463
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 56636
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 27852
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 11615
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 17692
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 9862
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14339
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 9618
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 10095
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 19362
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 10589
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 9997
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 6728
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 10093
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 9688
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 9804
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 9657
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 10362
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 4635
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 3516
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 3047
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 3378
Zagospodarowanie przestrzenne 610
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 932
Oświadczenia majątkowe i inne 84412
Prawo lokalne 489
Zarządzenia Burmistrza 300785
Rok 2014 1910990
Rok 2013 2245067
Rok 2012 117085
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 12266
Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku 205
Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku 152
Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku 7403
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 11621
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 17760
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 19203
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 23436
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 11967
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 37450
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 46137
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 49295
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 30233
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 575471
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 228383
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 92256
Uchwały podjęte 180425
Głosowania 27208
Sprawozdania z wykonania uchwał 139975
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 18124
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 143487
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 114424
Informacje, ogłoszenia 153967
Informacja przy zwalczaniu ASF 4077
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 75501
Gospodarka Komunalna 6943
Azbest 2023 261
Azbest 2022 2599
Azbest 2021 2151
Azbest 2018/2019 18863
Azbest 2018 5383
Azbest 2016/2017 20771
Azbest 2015/2016 14937
Azbest 2014/2015 22367
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 26940
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 143032
Deklaracja o wysokości opłaty 31225
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34885
Rejestr działalności regulowanej 53735
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 14194
Zakres świadczenia usług 12396
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 21324
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 5572
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 17770
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 50041
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 11402
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 15971
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 18968
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13650
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 1778
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 24843
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 43064
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 48268
Woda i ścieki 2015
Zezwolenia 2308
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 27953
Administrowanie cmentarzem komunalnym 35651
Kanalizacja deszczowa 12884
Czyste powietrze 10759
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 6416
EMAS - Europejski System Ekozarządzania i Audytu 1299
Konsultacje z mieszkańcami 30518
Obwieszczenia 1109856
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 22817
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 45160
Gminne Jednostki Oświatowe 25647
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 43796
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 11515
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych oddziałach 604
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz 4797
Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 998
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 50850
Rodzina 500 11706
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 42765
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 64422
Informacje ogólne 12275
Regulamin organizacyjny 10165
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 17307
Statut 3957
Stawki czynszu lokali mieszkalnych 425
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7030
Statut 2895
Rada Muzeum 199
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 50184
Rejestr instytucji kultury 32587
Rejestr instytucji kultury 23517
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 55153
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 46353
Majątek spółek 11973
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 4916
Zamówienia publiczne 37231
E-zamówienia publiczne 5778
Przetargi 549937
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 59808
Rewitalizacja 2016 2546
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 78866
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 24364
Archiwum zamówień publicznych 17285
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 26408
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 3981
Organizacje pozarządowe 541163
Rejestr informacji o środowisku 198356
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 37868
Zewnętrzne 12549
Oświadczenia majątkowe 1367354
Sprawy petentów 16466
Akty prawne 2522350
Narodowy Spis Powszechny 2021 18881
Co i jak załatwić 148400
Wydziały 91106
Sprawy 89690
Wybory ławników 19244
Unia Europejska 14252
Ochrona danych osobowych/RODO 8681

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2882486
Redakcja biuletynu 17541
Mapa serwisu 15095
Statystyki 15417
Kanały RSS 12518
Kontakt 277450
Deklaracja dostępności 4208
Raport dostępności 1307
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 547