ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2021-10-26

Ogłoszono dnia: 2021-10-26

Termin składania dokumentów: 2021-11-10 00:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Id ogłoszenia: WOA.210.9.2021

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  * wykształcenie wyższe,
  * wykształcenie średnie i co najmniej - 3 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorządowych,
  - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa o ochronie środowiska,
  - ustawa o ochronie przyrody,
  - ustawa Prawo budowlane,
 2. posiadać wiedzę z dziedziny planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony zabytków,
 3. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 5. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przygotowywanie zaświadczeń o zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Przygotowywanie zaświadczeń związanych z ochroną zabytków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy będzie komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Okresowe przebywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

7,14%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
 7. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-10 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem podinspektor WPP w terminie do 10 listopada 2021 r. do godziny 1400 (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-26 14:36:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-26 14:36:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 11:29:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony