ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2023-03-29

Ogłoszono dnia: 2023-03-29

Termin składania dokumentów: 2023-04-11 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Id ogłoszenia: WOA.210.3.2023

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – prawo, administracja, zarządzanie;
  * co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach  (ich odpowiednikach) związkach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 2. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych)
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
  - ustawy – Kodeks pracy,
 2. znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 3. brak przynależności do partii politycznych,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,
 6. dyspozycyjność,
 7. wysoka kultura osobista,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
2. Nadzór nad naborem pracowników i przebiegiem służby przygotowawczej.
3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z bezpośredniego nadzoru nad wydziałami.
5. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu w zakresie upoważnienia.
6.Współorganizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
8. Realizacja zadań umożliwiających sprawne przeprowadzanie wyborów na terenie Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, zlokalizowanym na pierwszym piętrze zabytkowego budynku, przy ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu, a przydzielone niektóre zadania wykonywane na terenie Gminy Międzyrzecz. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godzin dziennie.
Pomieszczenie pracy wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe.  
W trakcie procesu pracy  tworzone będą dokumenty elektronicznie i papierowo.
Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami oraz okresowo przebywał w terenie otwartym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,02%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
  http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy), w tym staż na stanowiskach jak w pkt 1. ppkt 1) lit.a,
 2. posiadane uprawnienia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.
 4. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - braku przynależności do partii politycznych,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-04-11 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem SEKRETARZ w terminie do 11 kwietnia 2023 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
 
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony