ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Data udostępnienia: 2020-09-10

Ogłoszono dnia: 2020-09-10 przez

Termin składania dokumentów: 2020-09-23 00:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Id ogłoszenia: WOA.210.9.2020

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  * wykształcenie wyższe i co najmniej 4 – letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym
  - ustawa o pracownikach samorządowych
  - Kodeksu postępowania administracyjnego
  - ustawa o powszechnym obowiązku obrony
  - ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
  - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  - ustawa o ochronie informacji niejawnych
  oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw,
 2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.
Uwaga: zgodnie z wymogami zawartymi w art. 14 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019. 742) kandydaci spełniający warunki określone pkt. 1 p.pkt 1 i2 ogłoszenia będą poddani weryfikacji w celu wydania, przez organy określone w ww. ustawie, poświadczeń bezpieczeństwa, a także zobowiązani będą do uzyskania lub przedstawienia posiadanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonych przez ABW, SKW.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego:
 1. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz rocznych planów zamierzeń obrony cywilnej na wypadek sytuacji kryzysowych oraz ich realizacja,
 2. kontrolowanie w podległych i nadzorowanych jednostkach zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 3. utrzymywanie w stałej gotowości systemu ostrzegania i alarmowania, poprzez zabezpieczenie ich konserwacji, remontów, modernizacji i rozbudowy,
 4. prowadzenie okresowych treningów, szkoleń i ćwiczeń sił OC i ludności,
 5. wykonywanie zadań w zakresie alarmowania ludności,
 6. prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej,
 7. realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 8. planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa oraz związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny, na terenie gminy,
 9. kompleksowe planowanie i prowadzenie spraw obronnych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w tym opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na wypadek wojny,
 10. organizowanie pracy biura, w tym wyznaczanie pracy podległym pracownikom,
 11. opracowywanie planów finansowo – rzeczowych z zakresu działania biura.
 
II. pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

7,07%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
 6. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych- dotyczy przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych) przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-23 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem Kierownik-Pełnomocnik w terminie do 23.09.2020 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o  terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kiersztan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 21:11:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 21:12:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 16:48:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony