ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2021-01-15

Ogłoszono dnia: 2021-01-15

Termin składania dokumentów: 2021-02-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Id ogłoszenia: WOA.210.2.2021

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  * wykształcenie wyższe i co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej oraz minimum 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
  * specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej , zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1876)
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorządowych,
  - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  - ustawa o pomocy społecznej,
  - ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,
  - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - ustawa o ochronie danych osobowych,
  - ustawa Kodeks pracy,
  oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw,
 2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 3. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym – zarządzanie zespołem osób,
 4. umiejętność kierowania pracą zespołu,
 5. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 6. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2)realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki, uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, zarządzeń Burmistrza Międzyrzecza.
3)wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka
4)analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
5)współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
6)sprawowanie nadzoru i koordynacja działalności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk,
7)odpowiedzialność za majątek OPS,
8)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania OPS w ramach posiadanych upoważnień,
9)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działania OPS,
10)przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS,
11)pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,
12)przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
13)informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
14)nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej, państwowej i zawodowej, o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Ośrodku przez podległych pracowników,
15)wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych,
16)wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Międzyrzecza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na parterze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w grudniu 2020 r. osiągnął ponad 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://miedzyrzecz.naszops.pl/ochrona-danych
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
 6. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych- dotyczy przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV  powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-12 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dyrektor OPS w terminie do 12 lutego 2021 r. do godziny 1200  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-15 16:18:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-15 16:26:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15 16:26:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony