ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Data udostępnienia: 2021-01-26

Ogłoszono dnia: 2021-01-26

Termin składania dokumentów: 2021-02-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 4

Id ogłoszenia: WOA.210.4.2021

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe;
  * co najmniej 4-letni staż pracy, w tym 2 lata w obszarze audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowaną opinia;
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 lit. g), uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489).
Audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy o finansach publicznych urodzony przed 1 sierpnia 1972r., z chwilą przystąpienia do naboru (kandydat), ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o jego uprzednim złożeniu według wzoru określonego w art. 10 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 t.j.).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
  - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu;
 2. wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego;
 3. znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28);
 4. znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84)
 5. umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków;
 6. komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 7. obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 8. zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres;
 9. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 10. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 11. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 12. znajomość programów biurowych MS Office;
 13. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie w odniesieniu do realizowanych celów i zadań realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne, a w szczególności:
  - dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności;
  - czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
 2. Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.
 3. Organizowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego.
 4. Zbieranie informacji, dokumentowanie i monitorowanie procesów zachodzących w jednostce.
 5. Opracowywanie, w oparciu o coroczną analizę ryzyka, planów audytu na dany rok.
 6. Przedstawianie Burmistrzowi dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych, konstruktywnych i terminowych informacji o realizacji planu rocznego audytu, a także istotnych ustaleniach audytu oraz informacji o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych.
 7. Przedstawianie propozycji do planu szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego.
 8. Monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających.
 9. Opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi sprawozdań rocznych z realizacji planu audytu za dany rok.
 10. Informowanie Burmistrza o występujących trudnościach w wykonywaniu powierzonych zadań oraz zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnienia wykonywanej pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

7,03%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia, kwalifikacje,
 6. oświadczenia kandydata o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-19 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem Audytor wewnętrzny w terminie do 19 lutego 2021 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz o  terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.
Burmistrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 22:33:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 22:37:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 14:28:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony